Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmowa przetargowa w zakończonym postępowaniu

01.06.2022

Autorzy:
Michał Gajdek

Przesłanka wykluczenia dotycząca udziału przez wykonawcę w zmowie przetargowej nie należy – na szczęście – do najbardziej popularnych zarzutów podnoszonych w odwołaniach kierowanych do Krajowej Izby Odwoławczej. W ostatnim czasie jednak Izba, a następnie Sąd Zamówień Publicznych, musiały rozstrzygnąć szereg zagadnień związanych z przepisami regulującymi tę kwestię. W szczególności na wokandę kilkukrotnie trafiła problematyka dotycząca możliwości badania zmów przetargowych w historycznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Choć zagadnienia te wydają się mieć charakter głównie proceduralny, to w praktyce mogą istotnie wpływać na przebieg aktualnie prowadzonych przetargów. 

Potocznie ujmowana jako zmowa przetargowa przesłanka wykluczenia została przez ustawodawcę zdefiniowana jako zawarcie przez wykonawcę „porozumienia z innymi wykonawcami mającego na celu zakłócenie konkurencji” (art. 108 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych).

W cytowanym przepisie wskazano, że organem mogącym stwierdzić zaistnienie takiego porozumienia (zmowy) jest sam zamawiający, który winien w tym zakresie oprzeć się na „wiarygodnych przesłankach”. Co równie istotne, doceniając wagę przedmiotowej, obligatoryjnej przesłanki wykluczenia ustawodawca wskazał, że w przypadku jej wystąpienia wykonawcy, którzy zawiążą porozumienie antykonkurencyjne, będą podlegać wykluczeniu nie tylko z danego postępowania przetargowego, ale w ogóle z rynku zamówień publicznych na okres „3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia” (art. 111 pkt 4 pzp).

---

Cały artykuł „Zmowa przetargowa w zakończonym postępowaniu” autorstwa Michała Gajdka, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, jest dostepny na stronie dziennika Rzeczpospolita.

Bądź na bieżąco z DZP