Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Prawo konkurencji w zamówieniach publicznych

W postępowaniach o zamówienie publiczne mogą mieć miejsce różnorodne nieprawidłowości skutkujące naruszeniem zarówno przepisów prawa zamówień publicznych jak i prawa konkurencji. Jednymi z najpoważniejszych naruszeń tego typu są tzw. zmowy przetargowe. Tego rodzaju niedozwolone praktyki szkodzą nie tylko konkurencji na rynku lub o rynek, ale również wszystkim jego uczestnikom. Z uwagi na daleko idące, negatywne skutki tego typu zachowań zwalczanie zmów przetargowych stało się jednym z priorytetów wielu organów, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz organów ścigania.

Skuteczne doradztwo w zakresie zmów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wymaga specjalistycznej wiedzy w obszarze prawa antymonopolowego oraz zamówień publicznych, zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym. Połączenie doświadczeń w tych dwóch obszarach prawa pozwala na kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotów będących uczestnikami rynku zamówień publicznych. Eksperci kancelarii DZP w zakresie prawa antymonopolowego oraz zamówień publicznych rozumieją wzajemne przenikanie się ich specjalizacji. Interdyscyplinarny zespół pod kierownictwem Katarzyny Kuźmy (zamówienia publiczne) oraz Jarosława Łukawskiego (prawo konkurencji) świadczy doradztwo na rzecz wykonawców, jak i zamawiających w następujących obszarach:

 • analiza i ocena struktur zakładających wspólne ubieganie się o zamówienie (konsorcja, współpraca z tzw. podmiotami trzecimi, podwykonawstwo), jak również innych planowanych działań biznesowych pod kątem możliwości uznania ich za zmowy przetargowe,
 • wykrywanie zmów przetargowych oraz identyfikowanie innych zachowań o charakterze antykonkurencyjnym,
 • wsparcie w postępowaniach, w których zachodzi podejrzenie zawarcia zmowy przetargowej, w tym zmowy wertykalnej (wykonawcy z zamawiającym), 
 • przygotowanie wniosków do UOKiK o wszczęcie postępowań w sprawie podejrzenia zawarcia zmowy przetargowej,
 • ocena konsekwencji na gruncie przepisów o zamówieniach publicznych oraz prawa konkurencji uznania przedsiębiorcy za uczestnika zmowy przetargowej,
 • wsparcie w zakresie działań naprawczych (self-cleaning) oraz strategii udziału w przyszłych postępowaniach o zamówienie publiczne w związku z podejrzeniem udziału przedsiębiorcy w zmowie przetargowej,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed UOKiK w postępowaniach dotyczących zarzutu zawarcia zmowy przetargowej,
 • reprezentowanie wykonawców lub zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi,
 • dochodzenie odszkodowań w związku z zawarciem zmowy przetargowej,
 • doradztwo w toku kontroli zamówień publicznych, w tym w przypadku ewentualnych korekt finansowych w projektach realizowanych przy udziale środków unijnych,
 • szkolenia z zakresu prawa konkurencji w zamówieniach publicznych,
 • wsparcie przedsiębiorcy lub jego grupy kapitałowej w opracowaniu i wdrożeniu procedur wewnętrznych mających na celu zapobieganie wystąpienia naruszeń prawa konkurencji w związku z ich udziałem w postępowaniach o zamówienie publiczne.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP