Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Stawka podatku i błąd w obliczeniu ceny – szukając rozwiązania

05.10.2023

Autorzy:
Tomasz Michalczyk

Obliczenie ceny oferty dotyczącej wykonania zamówienie publicznego z zastosowaniem niewłaściwej stawki VAT jest kwalifikowane jako błąd w obliczeniu ceny, a w konsekwencji prowadzi do odrzucenia oferty. Taka kwalifikacja jest niestety często automatyczna i bezrefleksyjna, podczas gdy nie każdy przypadek zastosowania „niewłaściwej” stawki VAT powinien skutkować odrzuceniem oferty.

Złe rozpoznanie stanu prawnego i faktycznego

Na gruncie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – nie zdefiniowano pojęcia „błędu w obliczeniu ceny”. Niemniej jednak w orzecznictwie KIO oraz sądów uznaje się, że taki błąd może stanowić błędne rozpoznanie stanu prawnego lub faktycznego przez wykonawcę i przyjęcie niewłaściwej stawki VAT dla kalkulacji ceny brutto. Punktem wyjścia dla ustalenia, że oferta obarczona jest błędem, jest sama definicja „ceny” zawarta w art. 7 pkt 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych. Przez „cenę” w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych rozumie się bowiem cenę zdefiniowaną w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Z kolei z przepisów zawartych w tym ostatnim akcie prawnym wynika, że „cena” to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, oraz że w „cenie” uwzględnia się również podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

(...)

Cały artykuł Tomasza Michalczyka, Partnera z Praktyki Infrastruktury i Energetyki jest dostepny na stronie dziennika Rzeczpospolita.

Bądź na bieżąco z DZP