Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Wprowadzanie do wód ścieków z przelewów burzowych. Wpływ ustawy o rewitalizacji rzeki Odry na działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

29.02.2024

Autorzy:
Tymon Grabarczyk

Wbrew swojemu tytułowi, Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry dotyka szeregu zagadnień o charakterze ogólnopolskim, wykraczających poza „rewitalizację” (odbudowę, odnowę) drugiej pod względem długości rzeki w Polsce i jej dorzecza oraz zależnych od nich ekosystemów lądowych. Utworzenie Inspekcji Wodnej (od 1 lipca 2024 r.), modyfikacja zasad ponoszenia odpowiedzialności prawnej za korzystanie z wód bez wymaganej zgody wodnoprawnej oraz ustanowienie rozwiązań służących uniemożliwieniu lub ograniczeniu korzystania z urządzeń wodnych wykonanych lub eksploatowanych bez wymaganych zgód wodnoprawnych to tylko niektóre z rozwiązań, których wprowadzenie może zaskakiwać w zestawieniu z tym, czego uregulowanie zapowiedziano w tytule ustawy, czyli z „rewitalizacją rzeki Odry”. Rozwiązania przewidziane w tej ustawie mają wpływ lub będą oddziaływać w najbliższym czasie na gospodarowanie wodami oraz wykonywanie zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków. Oznacza to, że będą wpływać na działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w całym kraju. Wśród aspektów korzystania z wód w całym kraju, objętych przepisami tej ustawy, na szczególne zainteresowanie zasługują regulacje poświęcone wprowadzaniu ścieków do wód z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej.

Jakich zmian dokonano w ustawie?

Zagadnienie dokonywania zrzutów z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej jest regulowane przede wszystkim w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Za pośrednictwem przepisów ustawy o rewitalizacji rzeki Odry dokonano zmian w Prawie wodnym dotyczących tego sposobu korzystania z wód.

(...)

Cały artykuł Tymona Grabarczyka, Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki dostępny w serwisie sozosfera.pl.

Bądź na bieżąco z DZP