Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Weryfikacja tożsamości pacjenta: od gabinetu do teleporady

07.06.2024

Autorzy:
Joanna Belowska
Zuzanna Zapotoczna
Ewa Owerczuk

W dobie postępującej digitalizacji usług medycznych potwierdza­ nie tożsamości pacjenta wyła­ nia się jako istotny, choć często niedostrzegany, element praktyki lekarskiej.Biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy i coraz bardziej cyfrowy charakter opieki zdrowotnej, dla wielu lekarzy proces ten może się okazać wyzwaniem - zarówno z prawnego, jak i praktycznego punktu widzenia. W tym kontekście niedawno przyjęty Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia Polskiej Federacji Szpitali wnosi znaczący wkład w standardy postę­ powania, promując najlepsze praktyki do­ tyczące weryfikacji tożsamości pacjentów.

Identyfikacja

Przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych nakładają na podmioty wykonujące działalność leczniczą (PWDL) obowiązek identyfikacji pacjenta przed przystąpieniem do świadczeń medycznych i administracyjnych. Ustalenie tożsamości danej osoby i jej uprawnień do świadczeń zdrowotnych jest też wymagane w związku z realizacją żądania wynikającego z art. 15-22 ROD O (ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 t). Weryfikacja tożsamości jest więc nie tylko wymogiem prawnym, ale i pierwszym elem entem budowania zaufania pomiędzy pacjentem a lekarzem czy placówką. Weryfikacja jest kluczowym etapem, który powinien nastąpić przed zapisaniem danych osobowych pacjenta (wprowadze­ n iem ich do systemu), realizacją praw wynikających z RODO, jak również przed udostępnieniem pacjentowi jego do­ kum entacji medycznej. Podczas w izyty w gabinecie le­ karze i personel medyczny powinni poprosić pacjenta o okazanie do­ kum entu tożsamości ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz, o ile to możliwe, numerem PESEL. W efek­ cie najczęściej okazywany jest do­ wód osobisty.

(...) 

Artykuł Joanny Belowskiej, Associate, Ewy Owerczuk, Associate i Zuzanny Zapotocznej, Associate z Praktyki Life Sciences dostęny w czerwcowym wydaniu miesięcznika Gazeta Lekarska.

Bądź na bieżąco z DZP