Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Rozporządzenie CLP – zmian ciąg dalszy

20.05.2015

Autorzy:
Tomasz Kaczyński

Przepisy prawa dotyczące substancji i mieszanin (dotychczas preparatów) mogących stwarzać zagrożenie są stopniowo ujednolicane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (tzn. harmonizowane). Ma to podnieść standardy
bezpieczeństwa stosowanych produktów zawierających w składzie potencjalnie groźne substancje, a także ułatwić przepływ towarów pomiędzy państwami członkowskimi.

W tym celu 20 stycznia 2009 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfi kacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie Nr 1907/2006 (Rozporządzenie CLP). Rozporządzenie CLP harmonizuje kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin stwarzających
zagrożenie, a także przepisy dotyczące ich oznakowania oraz pakowania. Jednocześnie nakłada na podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji szereg obowiązków w zakresie prowadzenia obrotu substancjami i mieszaninami. Rozporządzenie CLP w tym zakresie rozłożyło w czasie wejście w życie szeregu obowiązków dla przedsiębiorców. Wynika to z potrzeby dostosowania klasyfikacji, oznakowania i opakowania produktów, którymi obracają. Najbliższe zmiany zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2015 r. Będą dotyczyły stosowania przepisów o klasyfikacji, oznakowaniu i opakowaniach dla mieszanin, a także uchylenia przepisów dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE. Przepisy w wymienionym zakresie dla substancji obowiązują już od 1 grudnia 2010 r. Poniżej zwracamy uwagę na najważniejsze zmiany i ich konsekwencje. Rozporządzenie CLP będzie aktem jednolicie obowiązującym na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, że nie będzie miała miejsce sytuacja, w której obok siebie będą funkcjonowały przepisy krajowe wydane na podstawie dyrektyw unijnych oraz samego Rozporządzenia CLP.

Źródło: Biotechnologia.pl, 2/2015

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP