Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Kiedy jest akceptacja, ale bez pokwitowania

05.05.2014

Zatwierdzenie sprawozdań finansowego i z działalności spółki, nie przesądza o konieczności udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki i odwrotnie.

Dla większości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (spółek, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) z początkiem kwietnia rozpoczął bieg trzymiesięczny termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki.
Menedżerowie często zadają sobie pytanie, czy zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma wpływ na udzielenie absolutorium członkom jej zarządu. Zgromadzenie wspólników może zatwierdzić bądź odmówić zatwierdzenia powyższych sprawozdań, nie może natomiast dokonać innych czynności w stosunku do sprawozdań, przykładowo nie może ich sprostować.
Uchwały zatwierdzające omawiane sprawozdania mają charakter kontrolny. Cechę tę podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 10 lutego 2012 r. (II CSK 350/11) odnoszącym się do uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Sąd stwierdził, że uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe nie wywołuje skutków cywilnoprawnych. Jej celem jest natomiast stwierdzenie przez zgromadzenie wspólników, że sprawy finansowe spółki w roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdanie finansowe, były prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Źródło: Rzeczpospolita, 5 maja 2014

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP