Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Udział organizacji ekologicznych w procedurach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

10.12.2011

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Rozmowa z Danielem Chojnackim z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. o planowanych zmianach w przepisach dotyczących procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Redakcja: Pod koniec czerwca 2011 r. Ministerstwo Środowiska opublikowało na swoich stronach internetowych projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (w dalszej części ustawę nazywamy „ustawą OOŚ”). W dokumencie tym zaproponowano szereg zmian, m.in. w przepisach dotyczących zasad udziału organizacji ekologicznych w postępowaniach środowiskowych. Na czym mają polegać zmiany proponowane przez ministerstwo?

 Zmiany mają polegać na ograniczeniu udziału organizacji ekologicznych w postępowaniach dotyczących ocen środowiskowych. Dotychczasowe polskie przepisy implementujące dyrektywę Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne w zakresie dotyczącym udziału „zainteresowanej społeczności” (w rozumieniu dyrektywy 85/337EWG) do postępowania administracyjnego i sądowego, w których rozstrzygane były kwestie związane ze środowiskowymi aspektami decyzji inwestycyjnej, były liberalne. Porównanie przeprowadzone przez ministerstwo w uzasadnieniu projektu założeń nowelizacji wskazuje, że często bardziej liberalne niż w niektórych państwach członkowskich UE. Proponowane przez ministerstwo zmiany mają polegać na zmianie treści art. 44 ustawy OOŚ w ten sposób, iż, cytuję dosłownie treść pkt II.1.17 projektu założeń: „przewiduje się dostęp do postępowania administracyjnego organizacji ekologicznych prowadzących działalność, mającą na celu realizację statutowego celu, jakim jest ochrona środowiska przez co najmniej jeden rok. Ponadto w danym postępowaniu administracyjnym będą mogły brać udział organizacje ekologiczne zarejestrowane przed dniem wszczęcia postępowania wymagającego udziału społeczeństwa. Oba warunki powinny zostać spełnione łącznie”. W świetle przytoczonej propozycji ograniczenie dostępu organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu ocenowym dotyczyłoby konieczności spełnienia przez organizację łącznie trzech warunków, tj. organizacja musiałaby być tzw. stowarzyszeniem rejestrowym, istnieć co najmniej 1 rok oraz wpis musiałby być dokonany przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. O ile warunek pierwszy powinien być raczej traktowany jako potwierdzenie istniejącego stanu prawnego, nie zaś jego modyfikacja, o tyle dwa kolejne warunki stanowią istotną modyfikację regulacji zawartej w ustawie OOŚ.

Źródło: Przemysł Zarządzanie Środowisko, 11-12/2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP