Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

13.11.2011

Autorzy:
Daniel Chojnacki

W czerwcu br. Ministerstwo Środowiska opublikowało na swoich stronach internetowych projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (ustawa w dalszej części zwana jest także „ustawą OOŚ”).

Przyczyną przygotowania projektu założeń były, zgodnie z uzasadnieniem opublikowanego dokumentu, m.in. niska jakość dokumentacji środowiskowej przedstawianej przez inwestorów w toku postępowań oraz zbyt szerokie uprawnienia organizacji ekologicznych. W niniejszym artykule postaramy się przedstawić pokrótce planowane zmiany w tym zakresie.

Jakość dokumentacji środowiskowej W zakresie poprawy jakości dokumentacji środowiskowej szczególną uwagę zwraca propozycja wprowadzenia możliwości uzyskania nowego tytułu zawodowego przez osoby trudniące się przygotowywaniem takiej dokumentacji. Obecnie obowiązujące regulacje nie przewidują ani obowiązku, ani możliwości uzyskania tytułu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje wykonawców dokumentacji środowiskowej. Efektów nie trudno się domyślić. Niejednokrotnie zdarza się, iż opracowanie dokumentacji powierza się osobom bez wystarczających kwalifikacji. W konsekwencji dokumentacja zawiera nierzetelne dane, co przekłada się bezpośrednio na możliwość prawidłowego określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Warte odnotowania jest to, iż posiadanie nowego tytułu zawodowego nie będzie obowiązkowe. Osoby przygotowujące dokumentację środowiskową byłyby obowiązane wykonywać swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Osoby ubiegające się o uzyskanie nowego tytułu zawodowego będą musiały legitymować się wyższym wykształceniem, pełną zdolnością do czynności prawnych, co najmniej 3-letnią praktyką zawodową i sporządzeniem 5 dokumentów w całości lub w części oraz znajomością zagadnień związanych z przygotowaniem dokumentów. Tytuł zawodowy byłby nadawany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na okres 5 lat.

Źródło: Przemysł Zarządzanie Środowisko, 11-12/2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP