Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Przy podwyższeniu wartości nominalnej akcji powstaje przychód

02.11.2011

Takie wnioski płyną z wyroku WSA w Warszawie z dnia 9 listopada 2010 r. (III SA/Wa 2158/10).

Istota sporu, jaki zaistniał pomiędzy podatnikiem a Ministrem Finansów, sprowadzała się do oceny, czy po stronie podatnika powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w sytuacji, gdy podatnik wniesie do spółki wkład niepieniężny w postaci akcji innej spółki, i w rezultacie powiększy wartość nominalną istniejących akcji. Z wyroku wynika, że Ustawodawca na gruncie prawa podatkowego nie rozróżnia jako dwóch odrębnych sytuacji objęcia nowych udziałów (akcji) i podwyższenia wartości nominalnej udziałów (akcji) już istniejących. Wniosek ten wynika z faktu, iż Ustawodawca określając moment powstania przychodu, odwołuje się do regulacji zawartej w prawie handlowym i w związku z powyższym stosowanie przepisów podatkowych z pominięciem przepisów ksh jest niedopuszczalne. Z art. 258 § 2 ksh wynika zaś, że oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego. Przepis ten jednoznacznie wskazuje na konieczność, objęcia nie tylko całej wartości nowoutworzonego udziału (akcji), ale także objęcia udziału (akcji) już istniejącego, w części dotyczącej jego podwyższonej wartości, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego. Z powyższego wynika, iż w sytuacji podwyższenia kapitału zakładowego, kodeks spółek handlowych posługuje się pojęciem "objęcia udziału/akcji" zarówno w stosunku do udziału nowotworzonego, jak i udziału, którego wartość nominalna będzie zwiększona.

Źródło: www.taxfin.pl, 2 listopada 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP