Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Prawo podatkowe

Doradztwo podatkowe w transakcjach sprzedaży i kupna udziałów, przedsiębiorstw i aktywów obejmuje:

 • ocenę skutków podatkowych realizowanych przedsięwzięć i inwestycji,
 • pomoc w opracowaniu efektywnych podatkowo strategii inwestycyjnych, modeli finansowania działalności oraz scenariuszy restrukturyzacji kapitałowych i biznesowych
 • doradztwo transakcyjne obejmujące badania due diligence, strukturyzację transakcji, analizę dokumentacji transakcyjnej oraz doradztwo podatkowe w toku integracji,
 • doradztwo w zakresie opodatkowania kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników w związku z planowaną inwestycją lub restrukturyzacją,
 • strukturyzację podatkową inwestycji realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przygotowanie inwestycji w strefach ekonomicznych.

Na etapie planowania podatkowego uwzględniamy nie tylko efekty podatkowe, ale również skutki i ograniczenia prawne oraz kluczowe aspekty księgowe. W zakresie planowania podatkowego, dotyczącego zarówno działalności bieżącej, jak i jednorazowych operacji, oferujemy:

 • doradztwo w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)
 • opracowywanie i implementację planów zarządzania obciążeniami podatkowymi oraz wsparcie w zakresie ograniczania ryzyk podatkowych oraz budowania długookresowych strategii podatkowych,
 • wsparcie w przygotowaniu uzasadnienia biznesowego reorganizacji i transakcji,
 • strukturyzację własności majątku i działalności gospodarczej osób fizycznych z uwzględnieniem zabezpieczenia majątku prywatnego, planowania sukcesji, zarządzania ryzykami,
 • strukturyzacje z wykorzystaniem polskich oraz zagranicznych spółek prawa handlowego, zagranicznych oraz polskich funduszy inwestycyjnych,
 • przygotowanie wewnętrznych procedur rozliczeń podatkowych w celu ograniczenia ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej.

W zakresie postępowań podatkowych oraz prowadzenia spraw spornych doradzamy na każdym etapie postępowania, a nasze doświadczenie daje możliwość zaplanowania operacji w sposób optymalny podatkowo i ułatwiający obronę stanowiska w przypadku ewentualnego postępowania podatkowego. Oferujemy:

 • przedkontrolne przygotowanie podatników do kontroli podatkowych lub celnych,
 • doradztwo w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz celnych,
 • przygotowywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli skarbowych, odwołań od decyzji wymiarowych, zażaleń na postanowienia organów podatkowych i celnych,
 • kompleksową obsługę postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w sprawach dotyczących podatków,
 • przygotowywanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentację na rozprawach,
 • przygotowywanie skarg konstytucyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentację w Trybunale Konstytucyjnym,
 • przygotowywanie skarg do Komisji Europejskiej w związku z niezgodnością polskich przepisów bądź praktyki orzeczniczej z przepisami wspólnotowymi,
 • opracowywanie zagadnień z zakresu prawa europejskiego na potrzeby toczących się podatkowych spraw spornych, w tym projektowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE,
 • pełną obsługę postępowań karnoskarbowych.

Świadczymy również usługi bieżącego doradztwa podatkowego które obejmuje m.in.:

 • wsparcie w rozliczeniach w podatkach dochodowych spółek,
 • wsparcie w rozliczeniach zobowiązań podatkowych w związku z zatrudnieniem pracowników i współpracowników,
 • wdrożenie i praktyczne stosowanie ulg podatkowych,
 • rozliczenia z zakresu podatku VAT i akcyzy,
 • doradztwo w ustaleniu cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • wsparcie w wypełnianiu obowiązków z zakresu cen transferowych, takich jak przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz przygotowanie deklaracji TPR.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP