Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Jakie skutki podatkowe ma przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę

20.06.2011

Anna Turska, ekspert w Domański Zakrzewski Palinka Sp.k.

Podatnik prowadzi wielobranżowe przedsiębiorstwo. Z czym będzie wiązało się przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową?

Polscy przedsiębiorcy (osoby fizyczne) już od 1 lipca br. będą mogli skorzystać z opcji przekształcenia w spółkę kapitałową. Możliwość taką przewiduje ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Nowelizacji ulegną również ustawy podatkowe, m.in. Ordynacja podatkowa, ustawa o CIT oraz ustawa o PIT. Wśród głównych pozytywnych następstw skorzystania z nowego rozwiązania należy wymienić brak obowiązku zapłaty podatku dochodowego na dzień przekształcenia. Kwestia odpowiedzialności spółki przekształconej za zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy przekształcanego została uregulowana za zasadzie odpowiedzialności solidarnej. Niemiej jednak przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową będzie wiązało się z pewnymi obowiązkami. Przykładowo, przedsiębiorca przekształcany na dzień przekształcenia będzie zobowiązany do sporządzenia wykazu składników majątku. Wykaz ten powinien zawierać co najmniej liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji. Na podstawie tego spisu ustalona zostanie wartość poszczególnych składników majątku spółki przekształcanej dla potrzeb CIT.

Negatywną konsekwencją jest zaś opodatkowanie przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podstawa prawna
Art. 23 ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 106, poz. 622).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 20 czerwca 2011

Bądź na bieżąco z DZP