Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Jaka dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej poza obszarem kraju?

20.01.2011

Czy możliwe jest uzyskanie dotacji unijnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej poza obszarem kraju, jeśli pomysłodawca jest obywatelem Polski?

Wsparcie związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej przewidziane jest jedynie w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (dalej: PO KL) w ramach tzw. komponentu regionalnego w priorytetach VI i VIII, w szczególności w zakresie:

a) poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych,

b) działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

c) poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Celem ww. działań jest m.in. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, jak również rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia, m.in. poprzez doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo-prawne adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki co do zasady projekty objęte dofinansowaniem w ramach PO KL są realizowane wyłącznie na terytorium Polski. W przypadku gdy jest to uzasadnione celem projektu, jest możliwe realizowanie projektu lub części projektu poza granicami kraju, przy czym konieczne jest wyraźne uwzględnienie tego we wniosku o dofinansowanie projektu (ze wskazaniem możliwie szczegółowo planowanego miejsca realizacji projektu) i przedstawienie odpowiedniego uzasadnienia

Źródło: www.bankier.pl, 20 stycznia 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP