Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Wypłata dywidendy w ratach nie skutkuje dla spółki powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia

18.11.2010

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych toczy się od jakiegoś czasu spór dotyczący określenia, czy wypłata dywidendy w ratach to zjawisko neutralne podatkowo, czy też powinno zostać potraktowane, jako nieodpłatne świadczenie po stronie spółki wypłacającej dywidendę.

W ramach trwającej dyskusji pojawiały się interpretacje organów podatkowych oraz wyroki sądów administracyjnych, stojące na stanowisku, iż w sytuacji, gdy zgromadzenie wspólników, podejmując uchwałę o podziale zysku, odracza termin wypłaty dywidendy (wypłaca dywidendę w ratach), po stronie wypłacającej spółki powstaje przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń. Podobne wątpliwości nie powinny mieć miejsca w obecnym stanie prawnym tj. od dnia 8 stycznia 2009 r., kiedy to weszła w Życie nowela z dnia 23 października 2008 r., w wyniku której został dodany przepis art. 193 § 4 w kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników, a jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa – w dniu określonym przez zarząd.

Źródło: www.taxfin.pl, 18 listopada 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP