Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Czy od bonu towarowego trzeba naliczyć VAT

07.10.2010

Wydanie bonów towarowych pracownikom w zamian za rezygnację przez nich z części wynagrodzenia jest odpłatnym świadczeniem usług podlegającym VAT

Tak wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 27 lipca 2010 r. (w sprawie C-40/09 Astra Zeneca). Trybunał stwierdził, Że gdy istnieje bezpośredni związek między rezygnacją z części wynagrodzenia przez pracownika i przekazaniem mu bonów, należny uznać, że przekazanie to jest odpłatne, a w konsekwencji mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług przez pracodawcę na rzecz pracownika. Dlatego kwota, o jaką jest zmniejszana wysokość wynagrodzenia pracownika, zawiera w sobie VAT, a pracodawca może od niej odliczyć podatek naliczony przy nabyciu bonów. Orzeczenie to istotnie zmienia sposób traktowania przekazania bonów towarowych dla celów VAT.

Dotąd bez VAT

W praktyce, także organów podatkowych, ugruntowało się stanowisko, że sprzedaż bonów, jako sprzedaż znaków legitymacyjnych uprawniających do otrzymywania w przyszłości towarów lub usług, pozostaje poza zakresem VAT. Z dotychczasowych wyroków ETS (m.in. z 24 października 1996 r. w sprawie C- 288/94 Argos Distributors) można było wywnioskować, że trybunał również podziela ten pogląd. Dlatego obrót bonami w Polsce nie był opodatkowany. Może się jednak okazać, Że interpretacja przepisów wspólnotowych przyjęta przez ETS zmieni diametralnie zasady rozliczania przekazywania bonów. Wydaje się, Że w świetle tego wyroku zarówno emitent bonów, pośrednik w obrocie nimi, jak i pracodawca przekazujący bony pracownikowi będą świadczyli usługę, a zatem będą zobowiązani do naliczenia VAT i odpowiedniego udokumentowania tych czynności.

Źródło:Rzeczpospolita, 7 października 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP