Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Stacje ładowania pojazdów – bardziej elastyczne prawo

24.04.2018

Autorzy:
Grzegorz Filipowicz

11 kwietnia br. do pierwszego czytania w Sejmie skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2411).

Podstawowym celem przygotowania tego aktu prawnego było utworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, co było przedmiotem szerokiej fali komentarzy i analiz. Nieco w cieniu przepisów wprowadzających nowy mechanizm finansowego wspierania rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych pozostały inne propozycje wpisane do Projektu, a związane z niedawno uchwaloną Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU z 2018 r. poz. 317).

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych obecnie – konieczność przyłączenia do systemu elektroenergetycznego

W tym kontekście warto zwrócić szczególną uwagę na zmiany prowadzące do uelastycznienia regulacji związanych z budową i eksploatacją stacji ładowania.

W aktualnej wersji ustawy o elektromobilności stacja ładowania została zdefiniowana jako urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym, lub wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy, w obu przypadkach wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym oraz instalacją prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego.

W świetle powyższego, elementem koniecznym stacji ładowania jest zapewnienie bezpośredniego przyłączenia do systemu elektroenergetycznego. Potwierdzeniem wskazanego podejścia jest art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy o elektromobilności, zgodnie z którym operator ogólnodostępnej stacji ładowania ma obowiązek zawrzeć umowy o świadczenie usług zarówno dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania tej stacji, jak i ładowania. Powyższa regulacja zderzyła się z zastanym zjawiskiem budowy stacji ładowania w ramach już istniejących obiektów i przyłączania jej do instalacji wewnętrznej innych obiektów (w szczególności dotyczy to budowy stacji ładowania w ramach funkcjonujących centrów handlowych). W takiej sytuacji stacja ładowania korzysta z przyłącza do systemu elektroenergetycznego przynależnego do innego obiektu. Powyższe jednak oznacza, że stacja nie posiada własnego przyłącza, a jej operator nie ma możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z właściwym operatorem sieci dystrybucyjnej. W zaistniałej sytuacji regulacyjnej wskazane wyżej obiekty ładowania nie mogłyby być uznane za ogólnodostępne stacje ładowania – w rozumieniu ustawy o elektromobilności.

Cały tekst znajdą Panstwo na stronie: https://sozosfera.pl/prawo/stacje-ladowania-pojazdow-bardziej-elastyczne-prawo/

 

Bądź na bieżąco z DZP