Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Według TSUE karty paliwowe to usługi finansowe zwolnione z VAT

22.05.2019

Autorzy:

Jan Czerwiński

Praktyka:

Podatki

Specjalizacje:

Prawo podatkowe

W ostatnich dniach Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Vega International, sygn. C-235/18, w którym spółka austriacka wystawiała karty paliwowe swoim spółkom zależnym. Trybunał orzekł, że wystawcy kart paliwowych świadczą usługi finansowe, które są zwolnione z VAT.

Poniżej prezentujemy kluczowe wnioski płynące z powołanego wyroku TSUE.

Czego dokładnie dotyczy wyrok TSUE w sprawie zwolnienia wystawców kart paliwowych z VAT?

Sprawa dotyczyła austriackiej spółki Vega International, która oferowała swoim spółkom zależnym karty paliwowe. Służyły one do regulowania należności za paliwo do tankowania transportowanych samochodów. Spółka Vega International nabywała paliwo od sprzedawcy, a następnie refakturowała paliwo na spółki zależne i obciążała je dodatkową prowizją.
Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, czy czynności polegające na udostępnieniu kart paliwowych należy uznać za usługi finansowe czy też za transakcje łańcuchowe, których celem jest dostawa paliwa.

Odpowiadając na pytanie prejudycjalne TSUE zauważył, że spółka dominująca ograniczała się do udostępnienia spółce zależnej, za pośrednictwem kart paliwowych, odgrywając tym samym rolę pośrednika w ramach transakcji nabycia tego towaru. Trybunał uznał, że stosując prowizję wobec spółek zależnych, spółka dominująca otrzymuje wynagrodzenie za świadczoną usługę finansową, która polega na finansowaniu z góry zakupu paliwa, działając tym samym jak zwykła instytucja finansowa lub kredytowa.

Biorąc powyższe pod uwagę, TSUE orzekł, iż udostępnienie kart paliwowych przez spółkę dominującą swoim spółkom zależnym (…) może zostać uznane za usługę udzielenia kredytu zwolnioną z VAT.

Znaczenie wyroku dla podmiotów zaangażowanych w obrót paliwem i korzystających z kart paliwowych

Wyrok TSUE może spowodować, że na jego podstawie organy podatkowe będą chciały zakwestionować dotychczasowe rozliczenia podmiotów zaangażowanych w obrót paliwem i korzystających z kart paliwowych.

Konsekwencje omawianego wyroku mogą wystąpić przede wszystkim po stronie:

1. sprzedawcy paliwa

Konsekwencje zależą od sposobu dokumentowania sprzedaży. Jeśli faktura wystawiana jest na rzecz wystawcy kart paliwowych, a sprzedaż dokonywana jest (w myśl orzeczenia TSUE) na rzecz korzystających z kart paliwowych, wówczas, w świetle wyroku TSUE, faktura ta może być uznana za pustą. Prawidłowa faktura powinna boiwem zostać wystawiona na podmiot, na rzecz którego dokonywana jest sprzedaż paliwa.

2. wystawcy kart paliwowych

Zgodnie z wyrokiem TSUE, wystawcakarty paliwowej nie jest nabywcą paliwa, a ponadto wystawiając fakturę korzystającym z kart paliwowych wystawca powinien udokumentować transakcję jako usługę finansową, nie zaś dostawę towarów (paliwa). W konsekwencji wystawca nie powinien korzystać z prawa do odliczenia VAT od paliwa, a ponadto może zostać zmuszony do odliczania VAT przy zastosowaniu współczynnika proporcji, z uwagi na wystąpienie sprzedaży mieszanej (zakładając, że prócz kart paliwowych świadczy także inne usługi opodatkowane VAT).

3. korzystający z kart paliwowych

W świetle wyroku TSUE nie mają oni prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez wystawcę karty paliwowej, ponieważ nabywają usługę finansową, nie paliwo (tj. paliwo nabywają od sprzedawcy paliwa, a nie od wystawcy karty paliwowej).

W jaki sposób doradca z Praktyki Podatkowej DZP pomoże mi rozliczać karty paliwowe?

Zespół Kancelarii Prawnej Domański Zakrzewski Palinka zwraca uwagę, że wyrok TSUE nie ma bezpośrednich konsekwencji dla każdej transakcji przy użyciu kart paliwowych. Istnieje wiele różnych modeli rozliczeń kart paliwowych i nie można do każdej sytuacji stosować uogólnionych wniosków płynących z wyroku. Należy zawsze dokładnie sprawdzić jaki jest stosunek prawny łączący sprzedawcę paliwa, wystawiającego karty paliwowe oraz korzystającego z kart paliwowych. Ostatecznie, decydujące dla sposobu rozliczeń będą umowy pomiędzy podmiotami transakcji oraz regulaminy korzystania z kart paliwowych, nie zaś sam fakt występowania w danej transakcji kart paliwowych. W związku z powyższym, oferujemy swoją pomoc w zakresie przeanalizowania czy umowy/regulaminy, na podstawie których korzystacie Państwo z kart paliwowych, rodzą ryzyko podatkowe w świetle wyroku TSUE.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Bądź na bieżąco z DZP