Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Zmiany w zasadach wspierania nowych inwestycji - projekt ustawy wszedł w kolejną fazę

10.05.2018

Autorzy:

Anna Glapa
Marcin Krakowiak

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Rządowy projekt zachęt inwestycyjnych dla nowych inwestorów

Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji wszedł w kolejną fazę. 26 lutego 2018 r. wpłynął do Sejmu, a 20 marca 2018 r. odbyło się jego pierwsze czytanie. 11 i 12 kwietnia projekt był przedmiotem prac podkomisji nadzwyczajnej. Planuje się, że prace nad nowymi przepisami zakończą się w drugim kwartale br.

Do projektu ustawy dołączony został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach inwestycyjnych. Choć nie jest to ostateczny kształt rozporządzenia, to przynajmniej pokazuje kierunek rozwiązań planowanych przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii i może być już wskazówką dla przyszłych inwestorów.

Część rozwiązań pozostaje jednak niezmieniona. Wsparcie dla inwestorów będzie miało formę zwolnienia w podatku dochodowym. Podobnie jak wcześniej, pomoc udzielana będzie z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Podobny pozostanie także system kwalifikowania kosztów.

Kryterium ilościowe - wymagany rozmiar inwestycji oraz wysokość wsparcia

Inwestorzy, jak dotychczas, będą zobowiązani do poniesienia minimalnych kosztów inwestycji na określonym poziomie. Tym razem jednak ich wielkość będzie uzależniona od stopy bezrobocia na obszarze, gdzie inwestycja będzie zlokalizowana. Im wyższa stopa bezrobocia w powiecie, tym niższe koszty inwestycji trzeba będzie ponieść. Przykładowo, w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest równa lub niższa od 60% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, minimalny koszt inwestycji wyniesie 100 mln zł, a w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, inwestor będzie musiał wydać jedynie 10 mln zł. 

Przewidziano także możliwość obniżenia wysokości minimalnych kosztów w pewnych przypadkach. Obniżka będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa realizującego inwestycję lub od rodzaju inwestycji (inwestycja dotycząca nowoczesnych usług dla biznesu lub prac B+R).

Od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja ma być zlokalizowana, uzależniona zostanie także intensywność pomocy publicznej. Generalna zasada brzmi, im wyższa stopa bezrobocia w powiecie, tym wyższa intensywność pomocy. Maksymalna intensywność pomocy wynikać ma z mapy pomocy regionalnej, ale projekt rozporządzenia wskazuje, że ten maksymalny poziom w wielu przypadkach może jednak zostać obniżony o 5%. Pojawiły się jednak doniesienia, że Minister planuje zmianę tych zasad i ustalenie dopuszczalnej pomocy na poziomie zatwierdzonym w mapie pomocy regionalnej.

Jakie kryteria jakościowe musi spełniać inwestycja? 

Inwestycja będzie musiała spełniać także określone kryteria jakościowe. Będą one punktowane (za każde kryterium jeden punkt, 10 pkt maksymalnie za wszystkie kryteria). Wymagane będzie zdobycie co najmniej 60% (możliwe są jednak wyjątki w zależności od lokalizacji i intensywności pomocy na danym obszarze).

Kryteria wymienione w projekcie rozporządzenia to m.in.: tworzenie wysokopłatnych / wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia, inwestowanie w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwoju kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, tworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza Polskę, podejmowanie inwestycji na obszarach o wysokim poziomie bezrobocia, status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzenie działalności B+R, współpraca z jednostkami B+R lub naukowymi.

Ile wynosi okres obowiązywania decyzji o wsparciu nowej inwestycji?

Okres, na jaki wydawane mają być decyzje o wsparciu, uzależniony będzie od lokalizacji inwestycji i wynosić ma 10, 12 lub 15 lat. Generalnie obowiązywać ma zasada, że im wyższa dopuszczalna intensywność pomocy na danym obszarze, tym dłuższy okres obowiązywania decyzji. Dodatkowo, decyzje na 15 lat wydawane będą także w przypadku inwestycji zlokalizowanych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Podsumowując, planowany mechanizm korzysta z pewnych rozwiązań funkcjonujących w ramach dotychczasowego schematu specjalnych stref ekonomicznych. Zasadnicza zmiana polega na istotnym rozszerzeniu zakresu terytorialnego udzielania pomocy publicznej – uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego będzie możliwe dla inwestycji na terenie całej Polski, jak również wprowadzeniu kryterium jakościowego inwestycji. Kryteria jakościowe i ilościowe ukierunkować mają inwestycje na ściśle określone obszary słabiej rozwinięte, dotknięte szczególnymi problemami strukturalnym, zwłaszcza bezrobociem. Nie należy jednak zapominać, że swoje uwagi do nowego systemu wsparcia może także zgłosić Komisja Europejska.

Dodatkowy Instrument wsparcia inwestycji – Granty Rządowe

Jednocześnie oprócz systemu wsparcia zastępującego specjalne strefy ekonomiczne Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pracuje także nad aktualizacją zasad przyznawania grantów rządowych na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020.

Z pojawiających się informacji wynika, że zasady w zmienionym Programie mają zostać złagodzone w stosunku do obecnie obowiązujących, m.in. obniżone mają zostać dotychczasowe wymogi co do minimalnych kosztów inwestycji oraz pułapów zatrudnienia. Promowane mają być zarówno inwestycje strategiczne, innowacyjne, związane z działalnością B+R, a także inwestycje w centra zaawansowanych usług wspólnych.

Podobnie jak w przypadku nowych przepisów zastępujących specjalne strefy ekonomiczne, planuje się, że zmieniony Program zostanie opublikowany w pierwszym półroczu br. Instytucją zaangażowaną we wdrażanie Programu nadal pozostanie Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Prace nad powyżej opisanymi schematami pokazują, że rząd polski planuje przygotować kompleksową ofertę zachęt inwestycyjnych dla inwestorów, wpisującą się w priorytetowe kierunki rozwoju kraju.

Czy eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki udzielą mi porady prawnej w zakresie zachęt inwestycyjnych?

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji w zakresie zachęt inwestycyjnych dla inwestorów oferowanych w Polsce, prosimy o kontakt z naszym zespołem, który udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji.

Bądź na bieżąco z DZP