Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Skuteczna argumentacja Praktyki Postępowań Spornych skutkuje nakazem merytorycznego rozpatrzenia sprawy

19.01.2021

Prawnicy z Praktyki Postępowań Spornych reprezentowali klienta korporacyjnego w procesach o zapłatę odszkodowania z tytułu naruszenia umów przez zagranicznych kontrahentów (z obszaru UE). Istotnym elementem sporu była kwestia jurysdykcji sądów polskich, którą zastrzeżono w umowach na rzecz tych sądów.

Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił pozwy z uwagi na zarzut braku jurysdykcji sądów polskich. Rozstrzygnięcia zapadły na skutek argumentacji, że postanowienie o treści „sądem właściwym w przypadku sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby X” oznacza, iż nie chodzi o stronę umowy, ale o wszystkie spółki z jej grupy kapitałowej. Wynikało to z tego, iż w umowie zdefiniowano „X” właśnie jako spółki z grupy. Ponadto, sąd przyjął, że roszczenie o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy może zostać zakwalifikowane także jako delikt prawa obcego, w związku z czym jurysdykcję sądu właściwego wyznacza miejsce zamieszkania pozwanego.

W rezultacie pogłębionej analizy w zakresie europejskich oraz polskich mechanizmów wyznaczania jurysdykcji sądów przedstawionej w argumentacji DZP w postępowaniu zażaleniowym Sąd Apelacyjny w Warszawie nakazał Sądowi Okręgowemu merytoryczne rozpatrzenie obu spraw.

Z ramienia DZP klienta reprezentowali Paweł Paradowski, Partner, Bartosz Karolczyk, Senior Associate, oraz Joanna Sobolewska, Associate z Praktyki Postępowań Spornych.

Bądź na bieżąco z DZP