Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Sukces Praktyki Podatkowej DZP w precedensowym sporze o akcyzę

08.03.2013

Autorzy:
Artur Nowak

Eksperci z Praktyki Podatkowej kancelarii DZP z powodzeniem reprezentowali spółkę Messer Polska Sp. z o.o. (jednego z czołowych producentów i dystrybutorów gazów technicznych, medycznych, specjalnych i spożywczych) przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dotyczącej opodatkowania akcyzą acetylenu. Postępowanie miało charakter precedensowy zarówno ze względu na problematykę prawną, jak i potencjalny wymiar finansowy.

Postępowanie kasacyjne zakończyło się sukcesem – tj. wyrokiem z 7 marca 2013 r. NSA uchylił niekorzystne dla spółki rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Ze względu na wartość potencjalnego wymiaru podatku akcyzowego, sprawa stanowiła „być albo nie być” dla naszego klienta. Przegrana przed NSA mogłaby bowiem obciążyć spółkę podatkiem akcyzowym za okres prawie 5 lat w wysokości kilku miliardów złotych.

Spór w sprawie sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie przepisów o podatku akcyzowym obowiązujących od maja 2004 r. do lutego 2009 r. gaz, jakim jest acetylen, podlegał opodatkowaniu akcyzą. Przepisy, które wtedy obowiązywały, nakazywały określać podstawę opodatkowania m.in. węglowodorów acyklicznych (a do tej kategorii należy acetylen) jako ilość wyrobu wyrażoną w litrach, podczas gdy w obrocie ilość acetylenu określana jest w kilogramach. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie zawierały jednak norm, które regulowałyby zasady przeliczania kilogramów na litry.  Zdaniem spółki nie było zatem możliwości ustalenia podstawy opodatkowania akcyzą acetylenu i tym samym określenia wysokości podatku. Sprawiało to, iż na gruncie obowiązujących wówczas przepisów acetylen nie podlegał opodatkowaniu akcyzą. Organy podatkowe, a także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, miały jednak inne zdanie. W ich ocenie określenie podstawy opodatkowania akcyzą acetylenu było możliwe poprzez dokonanie przeliczenia ilości wyrobu wyrażonej w kilogramach na litry w oparciu o dane dotyczące średniej gęstości acetylenu w warunkach „normalnych” zawarte w opinii zewnętrznej jednostki naukowej.

NSA zgodził się w pełni z argumentacją prezentowaną przez pełnomocników spółki, iż przyjęta przez organy podatkowe (oraz zaakceptowana przez sąd pierwszej instancji) metoda kalkulacji podstawy opodatkowania akcyzą acetylenu jest niedopuszczalna.

NSA w ustnym uzasadnieniu wyroku wskazał, że jeżeli nie ma w ustawie oraz przepisach wykonawczych uregulowania metody oraz wskaźników, według których należy  dokonywać przeliczenia ilości wyrobu w stanie gazowym na jednostki objętości, to organy podatkowe nie mogą się posługiwać w tym celu danymi zaczerpniętymi z opinii eksperckiej dotyczącej średniej gęstości gazu w warunkach określonych jako „normalne”. Elementów konstrukcyjnych podatku nie można bowiem wywodzić ze źródeł pozanormatywnych. Sąd zauważył, iż posługiwanie się w tym celu danymi „zewnętrznymi” prowadziłoby do sytuacji, w której podstawa opodatkowania, a w konsekwencji kwota podatku w odniesieniu do tej samej ilości tego samego wyrobu mogłaby być różna (uzależniona od zastosowanych przeliczników), co jest niedopuszczalne na gruncie Konstytucji. NSA podkreślił również absurdalność wymiaru podatku dokonanego w razie zastosowania metody zaproponowanej przez organy podatkowe. Stawka podatku akcyzowego przekraczałaby ponad stukrotnie wartość samego wyrobu.

Pełnomocnikami Messer Polska Sp. z o.o. przed NSA byli eksperci z Praktyki Podatkowej – Artur Nowak i Katarzyna Maćkowska. W sprawę zaangażowana była również Magdalena Dobrowiecka.

Firma Messer Polska Sp. z o.o., należąca do światowego koncernu Messer Group GmbH, działa w Polsce od 1992 roku. Zajmuje się produkcją i dystrybucją gazów technicznych, specjalnych, spożywczych i medycznych. Oprócz sprzedaży oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie systemów magazynowania i rozprowadzania gazów.

Bądź na bieżąco z DZP