Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP wygrywa postępowanie na zakup taboru tramwajowego

29.10.2013

Eksperci zespołu zamówień publicznych DZP (Praktyka Infrastruktury i Energetyki) z sukcesem reprezentowali MZK Toruń w postępowaniu przed KIO dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego. Oferta obejmowała także dostawę specjalistycznego wyposażenia obsługowego oraz pakietu eksploatacyjno – naprawczego i dostosowanie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskopodłogowego w ramach projektu pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT City”.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, priorytet: VII Transport przyjazny środowisku, działanie: 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych, którego beneficjentem jest Gmina – Miasto Toruń.

Katarzyna Kuźma, Partner Praktyki Infrastruktury i Energetyki i szef zespołu zamówień publicznych komentuje: „Z satysfakcją przyjmujemy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, w którym potwierdzono prawidłowość dokonanej przez naszego klienta oceny ofert złożonych w postępowaniu. Wbrew stanowisku odwołującego, KIO potwierdziło, iż zamawiający nie musiał zwracać się z żądaniem wyjaśnienia oferty odwołującego, a przede wszystkim do poprawienia omyłek w jej treści. Izba wskazała przede wszystkim, że w przypadku sprzeczności pomiędzy wieloma, współzależnymi od siebie parametrami technicznymi przedstawionymi w ofercie, zamawiający nie może podjąć arbitralnej decyzji o uznaniu jednego z nich za prawidłowy, a następnie poprawieniu pozostałych danych w zależności od wybranego parametru wiodącego. Poprawienie omyłki powinno bowiem dotyczyć kwestii oczywistych, a także takich które nie wynikają z intencjonalnego działania samego wykonawcy”.  

Klienta reprezentowali eksperci DZP - Michał Bagłaj, Associate i Wojciech Hartung, Counsel.

Bądź na bieżąco z DZP