Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Wygrana DZP przed NSA - wiaty przystankowe w Warszawie niezagrożone

14.05.2014

We wtorek 13 maja 2014 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną konsorcjum CAM Polska Outdoor sp. z o.o. i CAM Media S.A w sprawie wyboru oferty konsorcjum AMS oraz Stroer Polska w postępowaniu na budowę i eksploatację wiat przystankowych w modelu koncesji na roboty budowlane prowadzonym przez Zarząd Transportu Miejskiego m. st. Warszawy. Była to już ostatnia sprawa sądowa związana z zakończonym postępowaniem koncesyjnym. Była to także jedna z pierwszych spraw rozpoznawanych przez NSA na gruncie przepisów ustawy o koncesji, a rozstrzygnięcie może być niezwykle istotne dla rozwoju rynku PPP (projektów koncesyjnych) w Polsce.

NSA oddalając skargę kasacyjną, w całości podzielił argumentację DZP, potwierdzając prawidłowość działań Warszawy na etapie prowadzenia postępowania i wyboru oferty złożonej przez konsorcjum AMS oraz Stroer Polska. W ustnym uzasadnieniu NSA podkreślił, że sąd administracyjny kontroluje legalność działań koncesjodawcy podejmowanych wyłącznie na gruncie ustawy o koncesji. Jak podkreślił sąd, koncesjodawca ma obowiązek prowadzić postępowanie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i równości a cel ten w Warszawie został osiągnięty. Sąd potwierdził, że koncesjodawca prowadząc postępowanie i oceniając oferty wykonawców nie jest zobowiązany do oceny stosunków prawnych łączących wykonawców ubiegających się o zawarcie umowy koncesji (np. wyboru formy konsorcjum) przez pryzmat przepisów antymonopolowych. Dla przykładu, ocena czy członkowie konsorcjum, ubiegając się o zawarcie umowy koncesji, zawarli w tym celu porozumienie antykonkurencyjne należy do wyłącznej właściwości Prezesa UOKiK oraz sądu powszechnego, a nie do miasta czy sądu administracyjnego. Miasto powinno natomiast uwzględnić stosowne decyzje organów antymonopolowych, o ile takie zostałyby wydane w toku prowadzonego postępowania.

Kancelaria DZP była doradcą prawnym Zarządu Transportu Miejskiego m. st. Warszawy zarówno na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania, jak i reprezentowała Warszawę w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Z ramienia kancelarii Warszawę reprezentowała Magdalena Zabłocka, radca prawny, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

Bądź na bieżąco z DZP