Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Modele wspólnego ubiegania się o zamówienie oraz zagadnienia związane z umowami ramowymi – regulacje unijne na tle rozwiązań i praktyki stosowania w Polsce i na Litwie

29.10.2020

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

29 października zapraszamy na seminarium on-line pt. „Modele wspólnego ubiegania się o zamówienie oraz zagadnienia związane z umowami ramowymi – regulacje unijne na tle rozwiązań i praktyki stosowania w Polsce i na Litwie”, które jest organizowane przez kancelarię COBALT oraz kancelarię DZP.

Dwie wiodące kancelarie prawnicze z Litwy i Polski łączą siły w celu przedstawienia wybranych zagadnień dotyczących zamówień publicznych. Przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych obu krajów są oparte na dyrektywach UE, jednak czy są one interpretowane i stosowane tak samo?

Domański Zakrzewski Palinka - największa polska kancelaria prawnicza, oraz COBALT - wiodąca litewska kancelaria prawnicza, omówią kwestie dotyczące modeli wspólnego ubiegania się o zamówienie oraz umów ramowych z punktu widzenia przepisów prawa unijnego oraz regulacji krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki dotyczącej wykorzystywania obu tych instrumentów oraz ewentualnych rozbieżności w interpretacji przepisów. Wyczerpująco omówione zostaną kwestie zaczerpnięte z praktycznych doświadczeń obu kancelarii oraz orzecznictwo europejskie i krajowe.

PRELEGENCI:

PROGRAM:

 • 7:30 - 8:00 – Rejestracja
 • 8:00 – 9.30 – Problematyka związana ze wspólnym ubieganiem się o zamówienie. Różne modele udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
  Katarzyna Kuźma oraz Wojciech Hartung, DZP
 • 9.30 – 9.45 – Przerwa
 • 9.45 – 11.15 – Problematyka związana ze wspólnym ubieganiem się o zamówienie. Różne modele udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
  Katarzyna Kuźma oraz Wojciech Hartung, DZP
 • 11:15 – 12:15 Przerwa na lunch
 • 12.15 – 13.45 – Umowy Ramowe.
  Deividas Soloveicik, Partner, COBALT
 • 13.45 – 14.00 – Przerwa
 • 14.00 – 15.30 – Umowy Ramowe.
  Deividas Soloveicik, Partner, COBALT
 • 15.30 – Zakończenie seminarium 

TEMATYKA SEMINARIUM:

Problematyka związana ze wspólnym ubieganiem się o zamówienie. Różne modele udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Prelegenci - prawnicy z kancelarii prawniczej DZP Katarzyna Kuźma oraz dr Wojciech Hartung (wykład w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym na język litewski).

 1. Wprowadzenie – konsorcja, poleganie na zasobach podmiotów trzecich, podwykonawcy / co wpływa na wybór struktury udziału w postępowaniu?
 2. Konsorcjum vs. poleganie na zasobach podmiotów trzecich – wpływ wyboru struktury udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na sytuację wykonawcy:
  1. dopuszczalne zmiany podmiotowe w konsorcjum;
  2. jak należy interpretować możliwość zastąpienia podmiotu trzeciego, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub podlega wykluczeniu (artykuł 63(1)(5) i (6) Dyrektywy 2014/24/UE)?
 • możliwość zastąpienia podmiotu trzeciego a ewentualne wykluczenie wykonawcy z postępowania w związku z wprowadzeniem zamawiającego w błąd (podaniem nieprawdziwych informacji) dotyczących podmiotu trzeciego;
 • czy możliwe jest przeprowadzenie przez podmiot trzeci podlegający wykluczeniu z postępowania procedury self-cleaning?

2.3 doświadczenie zdobyte w konsorcjum i jego ocena w kolejnych postępowaniach – wyrok TSUE w sprawie C-387/14 (Esaprojekt) i jego różne interpretacje  

 1. Problematyka multiple bidding

3.1 udział w więcej niż jednym konsorcjum w ramach tego samego postępowania;

3.2 udział w konsorcjum i jednoczesne udostępnienie zasobów innemu wykonawcy jako podmiot trzeci;

3.3 udostępnienie zasobów więcej niż jednemu wykonawcy w tym samym postępowaniu;

3.4 podział postępowania na części:

(i) czy krzyżowe udostępnienie zasobów stanowi obejście zakazu ubiegania się o więcej niż jedną część zamówienia?

(ii) czy krzyżowe udostępnienie zasobów może zostać uznane za zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję?

 1. Wspólne ubieganie się o zamówienie jako potencjalne porozumienie ograniczające konkurencję powodujące możliwość wykluczenia z postępowania (artykuł 57(4)(d) Dyrektywy 2014/24/EU) – wybrane zagadnienia :
  1. moment, od którego wykonawca podlega wykluczeniu z postępowań o zamówienie publiczne – jak wypełnić JEDZ? – wyrok TSUE w sprawie C-124/17 i jego interpretacja w praktyce;
  2. wpływ oceny porozumień zawartych w innym kraju UE (lub poza UE) na postępowania krajowe;
  3. wpływ zawarcia porozumienia ograniczające konkurencję na inne spółki z grupy kapitałowej – czy doktryna jednej jednostki gospodarczej znajduje zastosowanie w zamówieniach publicznych?;
  4. skuteczny self-cleaning w przypadku zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję i moment jego przeprowadzenia.

Umowy ramowe

Prelegent - adwokat kancelarii prawniczej COBALT Deividas Soloveičik

 1. Pojęcie, rodzaje, przeznaczenie umowy ramowej: w jakich przypadkach najlepszą opcję stanowi umowa ramowa?
 2. Zamknięty krąg wykonawców umowy ramowej: interpretacja, zakres stosowania.
 3. Stosowanie zasad zmiany umowy o zamówienie publiczne (art. 89 ustawy o zamówieniach publicznych, art. 97 ustawy o zapobieganiu korupcji). Relacje pomiędzy dokumentacją zamówienia, umową ramową i umową o zamówienie publiczne zawartą na podstawie umowy ramowej.
 4. Sposób i zakres zastosowania środków odwoławczych w przypadku umowy ramowej.

Transmisja seminarium na żywo

Konferencja będzie transmitowana za pośrednictwem platformy ZOOM, dostępnej zarówno w przeglądarce internetowej na komputerze jak i na urządzeniach mobilnych – telefonie lub tablecie. Uczestnicy, którzy opłacą uczestnictwo, w przeddzień seminarium otrzymają na podany adres e-mail link oraz instrukcję logowania. W przypadku jakichkolwiek niejasności zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami IT, którzy pomogą dołączyć do seminarium.

Data: 29.10.2020, godzina 7.30 – 15.30 CET.

Język: polski i litewski (tłumaczenie symultaniczne).

Szczegóły, cennik oraz rejestracja dostępne są na stronie: http://www.vpkonferencija.lt/?lang=pl

Bądź na bieżąco z DZP