Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Na czym powinna polegać fakultatywność przesłanek wykluczenia z przetargu

19.06.2019

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung
Michał Gajdek

Gdy w lipcu 2016 r. weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadzajgca podział przesłanek wykluczenia z postępowania na obligatoryjne oraz fakultatywne, w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wyrażono wówczas pogląd, że swoboda zamawiajgcego w stosowaniu przesłanek fakultatywnych ogranicza się wyłącznie do etapu przygotowania postępowania. Powstaje jednak pytanie, czy taka interpretacja jest w pełni zgodna z intencją unijnego ustawodawcy.

Podział przesłanek wykluczenia na fakultatywne i obligatoryjne został przewidziany w art. 57 dyrektywy 2014/24/ UE (dalej: dyrektywa). W przypadku przesłanek obligatoryjnych, wyliczonych enumeratywnie w art. 57 ust. 1 dyrektywy, interpretacja przepisów nie nastręcza istotnych trudności: wszyscy unijni zamawiający są zobowiązani do wykluczania z postępowań wykonawców, którzy znaleźli się w jednej ze wskazanych sytuacji (przykładowo: skazanie za korupcję, przestępstwa o charakterze terrorystycznym czy handel ludźmi). Państwa członkowskie mogą wprawdzie w wyjątkowych przypadkach przewidzieć odstępstwo od obowiązku wykluczania wykonawców z uwagi na nadrzędne względy związane z interesem publicznym, takie jak zdrowie publiczne lub ochrona środowiska. Ponieważ Polska nie zdecydowała się na skorzystanie z tego uprawnienia, jedyną możliwością obrony wykonawcy w przypadku zaistnienia wobec niego obligatoryjnej przesłanki wykluczenia jest dowiedzenie skutecznego przeprowadzenia procedury self-clean-ing.

Pełną treść artykułu znajdą Państwo w załączonym pliku PDF.

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji, 6/2019

Bądź na bieżąco z DZP