Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zwalczanie nadużywania pozycji organizacji ekologicznych niezgodne z prawem UE?

01.12.2016

Autorzy:
Maciej Białek

Prace nad kodeksem budowlano-urbanistycznym nabierają tempa. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się z uwagami poszczególnych urzędów centralnych, zgłaszanymi do projektu kodeksu w ostatnich tygodniach. Szczególnie interesujące wydają się zastrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ).

Obok innych, pomniejszych zastrzeżeń, MSZ przywołuje pismo Komisji Europejskiej (KE) z 29 kwietnia br., w którym to Komisja skierowała do Polski zarzuty formalne dotyczące naruszenia przepisów dyrektywy 2011/92/UE. Dyrektywa wymaga m.in., aby członkowie zainteresowanej społeczności mieli dostęp do procedury odwoławczej. W ocenie KE oznacza to konieczność zapewnienia możliwości zarządzenia zapobiegawczego środka tymczasowego. Tym samym za niezgodne z prawem unijnym mogą zostać uznane przepisy ośmiu specustaw, ograniczających skuteczność procedury odwoławczej.

Tymczasem analogiczne postanowienia zawiera projektowana ustawa. Artykuł 445 §1 kodeksu umożliwia sądowi uzależnienie wstrzymania wykonania rozstrzygnięcia od złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania. Przewidziano także osobne normy ograniczające sądową kontrolę decyzji w sprawach inwestycji celu publicznego (rygor natychmiastowej wykonalności – art. 482, skrócenie okresu rozpatrywania odwołań – art. 543, ograniczenie możliwości stwierdzenia nieważności decyzji – art. 545 i katalog możliwych do stwierdzenia naruszeń prawa – art. 546). Zdaniem MSZ, także te przepisy powinny być rozpatrywane w kategorii ograniczenia możliwości wstrzymania wykonania skarżonego aktu.

Obecnie, co do zasady, w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę stronami są tylko określone podmioty. Tym samym organizacje ekologiczne mogą zaskarżyć ostateczną decyzję środowiskową, ale równolegle na jej podstawie wydawane są kolejne decyzje inwestycyjne i inwestor może przystąpić do robót. W ocenie Komisji takie ograniczenie zakresu stron również miałoby pozostawać niezgodne z art. 11 dyrektywy.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie: https://sozosfera.pl/prawo/zwalczanie-naduzywania-pozycji-organizacji-ekologicznych-niezgodne-z-prawem-unijnym/

Źródło: www.sozosfera.pl, 1 grudnia 2016

Bądź na bieżąco z DZP