Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowe wykroczenia, wyższe kary

03.12.2020

Autorzy:
Łukasz Górzny

Ustawą z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (DzU z 2018 r., poz. 432), ze skutkiem od 1 grudnia 2020 r., ustawodawca znowelizował przepisy działu XIII kodeksu pracy, który reguluje odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Na czarno...

Dotychczasowa treść art. 281 k.p. została oznaczona jako § 1. Dodano po nim § 2, który penalizuje typ kwalifikowany wykroczenia polegającego na niepotwierdzaniu na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, potocznie określanego jako zatrudnianie „na czarno". Przesłanką statuującą odpowiedzialność w oparciu o nowy przepis jest szczególny status pracownika będącego dłużnikiem alimentacyjnym.

... lub pod stołem

Ponadto do art. 282 k.p. dodano § 3, w myśl którego zagrożone karą grzywną stało się wypłacanie wynagrodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu dłużnikiem alimentacyjnym. Takie wynagrodzenie zwykło się nazywać wynagrodzeniem wypłacanym „pod stołem".

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy (druk sejmowy 2987), celem wprowadzenia regulacji było ograniczenie nieuczciwych procederów pracodawców, których działania godzą nie tylko w innych pracodawców działających w sposób uczciwy i traktujących godnie swoich pracowników, ale także umożliwiają dłużnikom ucieczkę przed wierzycielami będącymi w większości małoletnimi dziećmi. Niewątpliwie niepożądane działania pracodawców objęte nowymi przepisami karnymi w k.p. uszczuplają także wpływy do budżetu państwa z tytułu zmniejszonych lub w ogóle nieodprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy bądź składek ubezpieczeniowych. W przypadku zatrudnienia na „czarno", pozbawiają też pracowników jakiejkolwiek ochrony ubezpieczeniowej, w tym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Z tych względów cel przyświecający nowelizacji należy oceniać pozytywnie.

Dalszą część artykułu Łukasza Górznego, Senior Associate w Praktyce Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przeczytają Państwo na stronie Rzeczpospolitej

Bądź na bieżąco z DZP