Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Działalność bankowa po nowelizacji Prawa bankowego: grozić ma grzywna. Nawet 20 mln złotych

12.05.2021

Autorzy:
Rafał Karbowniczek
Małgorzata Karasińska

Prace nad nowelizacją prawa bankowego oficjalnie dobiegły końca. Tuż przed świętami Wielkiej Nocy prezydent podpisał rządową ustawę, która dwukrotnie podnosi górną granicę kary grzywny, jaką sąd będzie mógł orzec za przestępstwo prowadzenia działalności bankowej bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Po wejściu nowych regulacji w życie trzeba się liczyć z karą grzywny w wysokości nawet 20 mln zł. Nie jest to jednak jedyna istotna zmiana.

Wprowadzenie ustawy nowelizacyjnej do polskiego porządku prawnego jest pokłosiem transpozycji unijnego pakietu reform dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych. Na pakiet ten składa się dyrektywa CRD V oraz rozporządzenie CRR II. Analizowana zmiana przepisu karnego wynika jednak jeszcze z poprzedniego pakietu CRD IV/CRR.

Zawarte we wskazanych aktach prawnych nowe rozwiązania zostały wypracowane przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego oraz Radę Stabilności Finansowej w odpowiedzi na kryzys finansowy z 2007 r. Głównym celem implementowanych zmian jest stworzenie bezpieczniejszego systemu finansowego. Z jednej strony ma to nastąpić na skutek zwiększenia kompetencji nadzorczych i kontrolnych wobec instytucji finansowych, z drugiej zaś – poprzez rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych. Dlatego też najnowsza nowelizacja dotyka nie tylko kwestii nielegalnej działalności bankowej, ale zawiera szeroki wachlarz reform.

Bank bez zezwolenia

Unijny ustawodawca uznał, iż faktyczne wyeliminowanie podmiotów prowadzących działalność bankową bez zezwolenia jest jednym z istotnych elementów wzmocnienia odporności sektora bankowego. Przyjęto, że skutecznym rozwiązaniem będzie podwyższenie sankcji karnych tak, by realnie odstraszały osoby potencjalnie zainteresowane taką działalnością. Dlatego też maksymalna wysokość kary pieniężnej ma wynosić równowartość kwoty 5 mln euro w walucie krajowej, obliczonej według kursu z 17 lipca 2013 r.

Aktualnie bezprawne prowadzenie działalności bankowej zagrożone jest karą grzywny do 10 mln zł i karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Na skutek przyjętej nowelizacji górna granica grzywny, którą można wymierzyć za popełnienie opisywanego przestępstwa, zostanie zwiększona dwukrotnie i wynosić będzie 20 mln zł. Zmiana ta wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizacyjnej.

Autorami artykułu są Rafał Karbowniczek, Senior Associate, oraz Małgorzata Karasińska, Associate, w Praktyce Postępowań Spornych. Dalsza część artykułu dostępna jest na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP