Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ocena oświadczenia o podziale zadań w ramach konsorcjum

14.07.2022

Autorzy:
Tomasz Michalczyk

Zamawiający musi wykazać, że faktycznie istnieje potrzeba, aby to dany członek konsorcjum, legitymujący się konkretnym doświadczeniem, samodzielnie wykonał konkretną część zamówienia.

Od wejścia w życie nowego prawa zamówień publicznych minęło już ponad półtora roku, ale stosowanie niektórych przepisów nadal nastręcza, zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, wielu kłopotów. Jednym z takich przepisów jest art. 117 ustawy – Prawo zamówień publicznych (pzp), który dotyczy wymagań stawianych wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia w formule konsorcjum, w tym w szczególności wymóg przedstawienia oświadczenia, z którego ma wynikać, jakie prace w ramach zamówienia wykona dany partner konsorcjum.

Szczególne uprawnienia

Zgodnie z art. 58 pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, a w takim przypadku, co do zasady, stosuje się do nich odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy, który bierze udział w przetargu samodzielnie. Niemniej jednak, w przypadku konsorcjum ustawodawca przyznał zamawiającemu w przepisie art. 117 pzp szczególne uprawnienia do kształtowania wymagań w zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a w pewnym sensie również sposobu wykonania zamówienia, i to właśnie ten ostatni element budzi największe kontrowersje.

Zazwyczaj w SWZ warunki udziału w postępowaniu, czy to w zakresie posiadanych uprawnień do prowadzenia określonej działalności (np. zezwolenia, wpisy do rejestrów), sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej (doświadczenia), są opisywane pod kątem ich spełniania przez wykonawców samodzielnie składających ofertę. W przypadku wykonawców, którzy składają ofertę jako konsorcjum, opis wymagań w SWZ zwyczajowo ogranicza się do stwierdzenia, że warunki udziału w postępowaniu mogą zostać spełnione przez jednego wykonawcę lub łącznie przez kilku lub wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Innymi słowy, zamawiający dopuszczają łączenie potencjałów wykonawców, tak aby wspólnie mogli wykazać, że są zdolni do wykonania zamówienia. Na podstawie art. 117 ust. 1 pzp zamawiający może jednak wymagać, aby członkowie konsorcjum wykazali spełnianie warunków w określony sposób – w praktyce oznacza to, że wykonawcy np. nie mogą dowolnie sumować swoich potencjałów lub potencjału (np. doświadczenia, sprzętu, zasobów finansowych), ale przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi spełniać określony warunek lub warunki udziału samodzielnie.

(...)

---

Dalsza część artykułu dostępna jest na stronach Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP