Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Pracownicy mogą ruszyć szturmem na urlopy rodzicielskie

29.06.2023

Autorzy:
Sylwester Silski

Od 26 kwietnia 2023 r. prawo do urlopu rodzicielskiego nabyli rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2017 r. lub później, których matki nie pozostawały w zatrudnieniu w dniu ich narodzin.

Przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (dalej: dyrektywa 2019/1158) zobowiązały państwa członkowskie do takiego uregulowania zasad udzielania urlopu rodzicielskiego, aby każdy z rodziców dziecka miał prawo do co najmniej dwóch miesięcy nieprzenoszalnego na drugiego z rodziców urlopu rodzicielskiego. Wdrażając te zasady w ramach ostatniej nowelizacji kodeksu pracy polski ustawodawca zdecydował się nie tylko zwiększyć wymiar uregulowanego już wcześniej urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni, ale także zmienić dotychczasowe zasady jego udzielania.

Ubezpieczenie na dzień porodu…

Przed 26 kwietnia 2023 r. warunkiem skorzystania z urlopu rodzicielskiego było wcześniejsze wykorzystanie urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego. Wynikał z tego także niewysłowiony wprost w dotychczasowych przepisach warunek pozostawania przez matkę dziecka w zatrudnieniu na dzień porodu. Niepozostawanie w zatrudnieniu przez matkę dziecka uniemożliwiało bowiem skorzystanie z urlopu macierzyńskiego, zaś niewykorzystanie urlopu macierzyńskiego zamykało drogę do ubiegania się o udzielenie urlopu rodzicielskiego przez któregokolwiek z rodziców dziecka.

(...)

Cały artykuł Sylwestra Silskiego, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jest dostępny na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP