Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Projekt ustawy o franczyzie choć niedoskonały, ale jest

01.09.2023

Autorzy:
Dr Anna Hlebicka-Józefowicz

Aktualnie projekt ustawy zakłada uregulowanie szerokiego zakresu spraw i wszystkich etapów współpracy franczyzowej – procesu zawierania umowy, przebiegu współpracy i zasad jej rozwiązywania. Określa też essentialia negotii umowy franczyzy, wymogi co do formy umowy i zasady stosowania weksli. W wyniku dotychczasowej dyskusji projektodawcy zrezygnowali z kontrowersyjnej koncepcji utworzenia specjalnego sądu „arbitrażowego” dla franczyzy. Do projektu nie trafiła też konstrukcja, która przyznawała dokumentowi informacyjnemu pierwszeństwo przed umową, co było trudne do pogodzenia z obowiązującymi w prawie cywilnym zasadami oceny ważności oświadczeń woli. Przesądzono również kwestię ulokowania nowych przepisów w systemie prawa – na korzyść umieszczenia ich w kodeksie cywilnym, a nie w osobnej ustawie, co sprzyja przejrzystości regulacji, zwłaszcza z perspektywy franczyzobiorców.

Zakres regulacji

Większość uczestników dyskusji pozostaje zgodna, że kluczowe dla dalszego podnoszenia standardów współpracy na rynku franczyzy jest zapewnienie potencjalnemu franczyzobiorcy odpowiednich informacji na temat przyszłej współpracy i oferowanego przez franczyzodawcę modelu działania. Chodzi o tzw. disclosure, czyli przedkontraktowy obowiązek informacyjny. Celem disclosure jest zapewnienie, że decyzja o zawarciu umowy jest decyzją przemyślaną i świadomą, co sprzyja jakości i stabilności współpracy. Zdaniem wielu komentatorów taka regulacja „minimum” jest optymalną strategią regulacyjną, co potwierdzają przykłady zagraniczne. Taką strategię przyjęła bowiem większość krajów, gdzie franczyza jest uregulowana dedykowaną ustawą. Są to nieliczne jurysdykcje, bo w zdecydowanej większości państw umowy franczyzy zawierane są według zasad ogólnych, w ramach przysługującej przedsiębiorcom swobody kontraktowania.

Projekt ustawy przewiduje nałożenie na franczyzodawcę obowiązku udostępnienia drugiej stronie dokumentu informacyjnego oraz wzorca umowy franczyzy na 14 dni przed jej podpisaniem. Jednak zakres informacji, które ma zawierać ten dokument, oraz przewidziane w projekcie konsekwencje jego udostępnienia mogą budzić zastrzeżenia. Podobnie jak pozostałe przepisy ustawy, które wykraczają poza fazę przedkontraktową i ingerują w przebieg oraz zasady kończenia współpracy.

(...)

Dalsza część artykułu Anny Hlebickiej-Józefowicz, szefowej zespołu regulacji i legislacji DZP dostępna jest w serwisie prawo.pl

 

Bądź na bieżąco z DZP