Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Doradztwo regulacyjne i legislacja

W Polsce każdego roku wchodzi w życie średnio 20 tysięcy stron nowych przepisów. Stale zmienia się otoczenie prawne biznesu, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorców.

Zmiany te bywają wprowadzane pośpiesznie, często bez rzetelnej oceny ich skutków gospodarczych, prawnych i społecznych, a także bez udziału adresatów nowych regulacji.

Wierzymy, że interesy przedsiębiorców powinny być należycie reprezentowane w procesie stanowienia prawa i uwzględniane przy tworzeniu nowych przepisów. Nowe prawo nie powinno tworzyć barier w rozwoju biznesu, ani nakładać na przedsiębiorców nadmiernych obciążeń regulacyjnych.

Dlatego - niezależnie od branży - pomagamy naszym klientom aktywnie włączać się w proces legislacyjny oraz debatę publiczną wokół nowych regulacji, a także monitorować zmiany w przepisach i oceniać ich wpływ na biznes.

Głównym celem naszego doradztwa jest:

  • ochrona swobody działalności gospodarczej przed nieuzasadnionymi ograniczeniami,
  • podnoszenie jakości nowych regulacji, zapewnienie ich racjonalności i systemowej spójności,
  • znoszenie barier regulacyjnych i pomoc w tworzeniu prawa sprzyjającego rozwojowi biznesu.

Naszych klientów wspieramy przez:

  • bieżące monitorowanie zmian prawnych, które mogą wpływać na prowadzoną przez nich działalność,
  • kompleksową ocenę wpływu projektowanych zmian prawnych na ich interesy, branżę lub gospodarkę,
  • włączanie się w proces tworzenia prawa i zabieranie głosu w dyskusji na temat zmian, które są dla nich źródłem największych zagrożeń lub szans,
  • budowanie koalicji podmiotów zainteresowanych wspólnym reprezentowaniem swoich interesów w procesie stanowienia prawa lub w debacie publicznej wokół zmiany przepisów,
  • formułowanie propozycji nowych przepisów lub zmian, które umożliwiają rozwój ich biznesu lub zmniejszają bariery w jego prowadzeniu,
  • inicjowanie kontroli złego prawa przed krajowymi i międzynarodowymi organami powołanymi do jego badania - Trybunałem Konstytucyjnym, Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i przed sądami powszechnymi,
  • dochodzenie odszkodowania za skutki obowiązywania złego prawa, w tym za szkody z tytułu tzw. bezprawia legislacyjnego - we współpracy z Praktyką Postępowań Spornych DZP.

Uczestniczymy również w projektach realizowanych przez stronę publiczną, które mają na celu całościowe wdrożenie nowych regulacji do polskiego porządku prawnego albo dostosowanie polskich przepisów do wymogów prawa unijnego lub innych regulacji międzynarodowych.

Świadczymy także dedykowane doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w sprawach ustrojowych i w sprawach dotyczących finansowania zadań nakładanych na JST przez ustawodawcę.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP