Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ochrona zwolnionych pracowników zostanie wzmocniona

07.09.2023

Autorzy:
Justyna Siemiatycka

Już 22 września 2023 r. wejdą w życie kolejne znaczące zmiany przepisów z zakresu prawa pracy. Tym razem mają charakter proceduralny. Wprowadzono je do kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa).

Obowiązek dalszego zatrudniania

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 4772 § 2 k.p.c., uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika nakłada w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W wyniku wprowadzonej zmiany sąd pierwszej instancji musi nałożyć na pracodawcę w wyroku uznającym wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracającym pracownika do pracy obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu wydania wyroku przez sąd drugiej instancji.

Do tej pory, w przypadku wniosku pracownika, nałożenie obowiązku jego dalszego zatrudniania przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia sprawy miało dla sądu charakter fakultatywny i podlegało swobodnej ocenie sędziowskiej na podstawie całokształtu okoliczności sprawy. Stwierdzono jednak, że skoro sąd pierwszej instancji uznaje wypowiedzenie umowy o pracę za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem, powinien zarazem dać temu wyraz nakładając na pracodawcę – na żądanie uprawnionego – obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

(...)

Cały artykuł Justyny Siemiatyckiej, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dostępny jest w serwisie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP