Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowy instrument planistyczny czy kolejna quasi-specustawa?

29.09.2017

Autorzy:
Weronika Sawik

Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury przekazało do konsultacji publicznych projekt kolejnej ustawy „towarzyszącej” projektowi Kodeksu urbanistyczno-budowalnego, tzw. ustawy inwestycyjnej. Projekt ustawy modyfikuje siedem ustaw ściśle związanych z procesem budowlano-inwestycyjnym. Jedną z nowelizowanych ustaw, której projektodawca poświęca najwięcej uwagi jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje publiczne zakończą się 6 października br., a projekt ma zostać przekazany do Sejmu w styczniu 2018 r. Projektodawcom zależało na wyeliminowaniu z dotychczasowej praktyki łatania dziur specustawami w oderwaniu od planowania gminnego. Czy projekt spełnia zamierzony skutek?

Obszary zorganizowanego inwestowania 

Zmiany wprowadzane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmują wprowadzenie nowego instrumentu planistycznego, jakim będzie obszar zorganizowanego inwestowania (OZI). Nowe narzędzie ma na celu zacieśnić współpracę jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z inwestorami przy realizacji „wielkoformatowych” projektów urbanistycznych, ale przy jednoczesnej kontroli nadzorczej wojewody. Głównym celem nowych rozwiązań jest przyspieszenie procesu administracyjnego w stosunku do aktualnych rozwiązań opierających się o każdorazowe uzyskiwanie warunków zabudowy oraz ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ustalenie przeznaczenia terenu, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy OZI następować będzie w planie regulacyjnym. Plan ten obejmować będzie m.in. określenia granic OZI, listy zadań inwestycyjnych ze wskazaniem, czy stanowią celu publiczny, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz kompozycji przestrzennej nowej zabudowy wraz z harmonizacją planowanej zabudowy z zabudową istniejącą. Uchwalenie planu będzie mogło nastąpić wbrew ustaleniom planu miejscowego i studium, a za jego przygotowanie planu odpowiadać będzie inwestor lub Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. 

Ponadto, projekt zawiera ideę zintegrowanego pozwolenia na budowę, obejmującego ustalenia w zakresie dostosowania struktury nieruchomości, nabycia praw do nieruchomości w trybie administracyjno-prawnym oraz zagadnień dotyczących wycinki drzew i krzewów, w czym upodabnia się do rozwiązań przewidzianych w specustawach inwestycyjnych. Dodatkowo, pomiędzy inwestorem a właściwym organem zawierana będzie umowa urbanistyczna określająca warunki finansowe i wykonawcze inwestycji. Umowa będzie mogła określać także obowiązki poszczególnych inwestorów związane z realizacją inwestycji celu publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie: http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/nowy-instrument-planistyczny-czy-kolejna-quasispecustawa-60091.html 

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl, 29 września 2017

Bądź na bieżąco z DZP