Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmiany w prawie własności przemysłowej

16.05.2016

Rok 2015 obfitował, a 2016 wciąż obfituje w zmiany w zakresie przepisów dotyczących ochrony praw własności intelektualnej.
Istotne nowości tyczą się przepisów związanych z ochroną patentów, wzornictwa przemysłowego czy znaków towarowych.
Zmian jest wiele. Są to zarówno zmiany systemowe, jak i zmiany czysto „techniczne”. Obejmują swoim zasięgiem zarówno regulacje krajowe, jak i unijne. W praktyce nowelizacje pociągają za sobą dla przedsiębiorców działających w Polsce dosyć istotne skutki. Powinni się z nimi zapoznać w szczególności przedsiębiorcy z branż, w których ochrona wynalazku, marki lub produktu jest istotna dla ich biznesu, a także ci, którzy chcą skutecznie chronić własność intelektualną swojego przedsiębiorstwa.

Nowelizacje przepisów
Dla porządku warto wymienić nowelizacje przepisów chronologicznie, przyjmując za kryterium datę wejścia w życie:

  1. ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (weszła w życie 30 listopada 2015 r.);
  2. nowelizacja ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej z 24 lipca 2015 r. (weszła w życie 1 grudnia 2015 r.);
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw
    państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (część weszła w życie 12 stycznia 2016 r., pozostałe części wejdą w życie od 15 stycznia 2019 r.);
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16 grudnia 2015 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (weszło w życie 23 marca 2016 r.);
  5. nowelizacja ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej z 15 września 2015 r. (weszła w życie 15 kwietnia 2016 r.).

Jak widać, wszystkie zmiany weszły już w życie. Termin dla państw członkowskich na implementację Dyrektywy 2015/2436
to styczeń 2019 r. (w odniesieniu do większości przepisów). W niniejszym artykule zostaną omówione jedynie dwie pierwsze
nowelizacje. O zmianach w prawie europejskim wspomnę jedynie w wymiarze bardzo praktycznym, tj. w zakresie istotnej zmiany terminologii, z którą przedsiębiorcy mogą się zetknąć w toku działalności gospodarczej oraz w zakresie zmian wysokości opłat za rejestrację i utrzymywanie znaku towarowego w systemie unijnym.

Całość artykułu dostępna w pliku PDF.

Źródło: Biuletyn Euro Info, czerwiec (164) 2016

Bądź na bieżąco z DZP