Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zaokrąglać, czy nie zaokrąglać? Oto jest pytanie

22.07.2013

Autorzy:
Katarzyna Kuźma

Opłata za gospodarowanie odpadami budzi kontrowersje. W związku z rozpoczęciem uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości pojawiły się wątpliwości co do konieczności zaokrąglania opłaty do pełnego złotego.

Zgodnie z art. 63 Ordynacji Podatkowej, który z mocy art. 6q UCPG znajduje wprost zastosowanie do opłaty za gospodarowanie
odpadami, opłatę należy zaokrąglić do pełnego złotego.
Wątpliwości budzi art. 63 § 2 Ordynacji Podatkowej zgodnie z którym reguły zaokrąglania nie stosuje się do opłat, o których mowa
w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.
Zdaniem przeciwników obowiązku zaokrąglania opłata za gospodarowanie odpadami ma w istocie charakter opłaty lokalnej w
rozumieniu art. 168 Konstytucji RP i wobec tego znajduje do niej zastosowanie art. 63 § 2 Ordynacji Podatkowej.
W naszej opinii pogląd ten jest błędny. Abstrahując od charakteru opłaty, przepis art. 63 § 2 Ordynacji Podatkowej wskazuje na
przepisy o podatkach i opłatach lokalnych przez co należy rozumieć ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. i tam uregulowane podatki i
opłaty.
Sformułowanie „podatki i opłaty lokalne" występuje w nazwie ustawy i jest dla niej charakterystyczne, a Ordynacja Podatkowa
posługuje się zamiennie pojęciami ustawa i przepisy.
Co jednak najważniejsze, gdyby ustawodawca chciał stosować art. 63 § 2 Ordynacji Podatkowej do wszystkich opłat lokalnych, to
użycie słowa „przepisy" byłoby zbędne. Art. 63 § 2 Ordynacji Podatkowej brzmiałby po prostu: „Zaokrąglania podstaw
opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat lokalnych".
Inaczej mówiąc, charakter opłaty za zagospodarowanie odpadami jest irrelewantny dla obowiązku jej zaokrąglania na podstawie art. 63 § 1 Ordynacji Podatkowej. Opłatę należy w związku z powyższym zaokrąglać.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl, 22 lipca 2013

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP