Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmiana roku podatkowego wymaga wpisu do rejestru

16.12.2011

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie o sygnaturze akt III SA/Wa 2498/10.

Tym samym w orzeczeniu podkreślona została ugruntowana w doktrynie prawa handlowego konstytutywność wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego każdej zmiany umowy spółki, w tym dotyczącej zmiany roku podatkowego. W stanie faktycznym, na gruncie którego powstał spór, wspólnicy podjęli uchwałę o zmianie umowy spółki dotyczącej zmiany roku podatkowego spółki, o czym zawiadomili sąd rejestrowy, a ponadto w terminie 30 dni od zakończenia poprzedniego roku podatkowego złożyli zawiadomienie do urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego. Zdaniem podatnika takie działanie spełnia wymogi przewidziane w art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odmiennie zaistniały stan faktyczny ocenił Minister Finansów uznając, że zmiana roku podatkowego, jako zmiana umowy spółki, dla jej skuteczności zewnętrznej wymaga wpisu do rejestru. A zatem zawiadomienie urzędu skarbowego przed postanowieniem sądu o wpisie zmiany do rejestru jest nieskuteczne. Rozstrzygając spór WSA rację przyznał Ministrowi Finansów. W ocenie Sądu zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru, co wynika z art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Powołując się na stanowisko doktryny skład orzekający stwierdził, że dotyczy to każdej zmiany umowy spółki, również dotyczącej zmiany roku podatkowego. Tym samym wpis do rejestru ma charakter konstytutywny i dopiero po dokonaniu wpisu zmiana umowy spółki może być skuteczna w stosunkach zewnętrznych.

Źródło: www.taxfin.pl, 16 grudnia 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP