Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ustawa o efektywności energetycznej

10.09.2011

Autorzy:
Paweł Grzejszczak

Ze znacznym opóźnieniem w stosunku do wymogów przewidzianych w dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, nastąpiło uchwalenie pierwszej polskiej ustawy o efektywności energetycznej.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 551) weszła wprawdzie formalnie w życie w dniu 11 sierpnia br., ale jej kluczowe przepisy, mające na celu intensyfi kację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Dotyczy to przede wszystkim przepisów, na podstawie których zostaną zorganizowane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przetargi na przedsięwzięcia efektywnościowe, oraz przepisów dotyczących świadectw efektywności energetycznej. Ustawa ma obowiązywać do końca 2016 r., ale do końca 2015 r. mają zostać wyłonione w drodze konkurencyjnych przetargów przedsięwzięcia charakteryzujące się wysoką wartością efektu energetycznego, dla których zostaną wydane świadectwa efektywności energetycznej. Przetargi mają być organizowane odrębnie dla trzech kategorii przedsięwzięć: inwestycji zwiększających oszczędność energii przez odbiorców końcowych (tu ma być alokowane nie mniej niż 80 proc. całkowitej wartości świadectw), inwestycji ukierunkowanych na zwiększenie oszczędności energii w procesie jej wytwarzania oraz inwestycji sieciowych mających na celu zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła i gazu w przesyle i dystrybucji. Przetargi będą wygrywały te podmioty, które zadeklarują najwyższe wartości efektu energetycznego, mieszczące się w przedziałach wyznaczanych na podstawie zgłoszonych deklaracji przetargowych. Świadectwa efektywności energetycznej będą wydawane zwycięzcom przetargów w kolejności zadeklarowanych przez nich wartości efektu energetycznego, tj. od najwyższych do najniższych, ale w każdym przypadku mieszczących się w wyznaczonym przedziale. W przetargach mogą uczestniczyć zarówno podmioty, które już zrealizowały przedsięwzięcia efektywnościowe, jak i takie, które dopiero zamierzają je zrealizować. W tej ostatniej sytuacji deklaracja przetargowa musi zawierać zobowiązanie uczestnika przetargu do realizacji planowanego przedsięwzięcia, którego niewykonanie może pociągać karę pieniężną w wysokości do 2 mln euro.

Źródło: Przemysł Zarządzanie Środowisko, 9-10/2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP