Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Kiedy podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania

03.05.2011

Autorzy:
Paweł Suchocki

Podatnik wystawił fakturę korygującą, a następnie wysłał ją do kontrahenta. Nie otrzymał potwierdzenia otrzymania jej przez nabywcę usługi. Czy istnieje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę wynikającą z dokonanej korekty faktury w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej?

Regulacja zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług nie zostawia wątpliwości - warunkiem koniecznym do obniżenia podstawy opodatkowania jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej. W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę.

Należy jednak podkreślić, iż już od momentu wejścia w życie przepisu art. 29 ust. 4a ustawy o VAT pod koniec 2008 r. zarówno doktryna, jak i sądy administracyjne są zgodne co do faktu, że warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę jest sprzeczny z ogólnymi zasadami wspólnotowego podatku od towarów i usług, takimi jak neutralność i proporcjonalność. Zaznaczyć również należy, iż postanowieniem z 16 września 2010 r. NSA w sprawie I FSK 104/10 zdecydował o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalnego dotyczącego wykładni przepisów prawa wspólnotowego w przedmiocie zgodności art. 29 ust. 4a ustawy o VAT z regulacjami wspólnotowymi. W mojej opinii podatnik ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę wynikającą z dokonanej korekty faktury, nawet nie posiadając potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Jednak do momentu, gdy polski ustawodawca zdecyduje się na zmianę treści feralnego przepisu, istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia sporu z organami podatkowymi.

Podstawa prawna
Art. 29 ust. 4a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Pełna wersja wiadomości prawno-gospodarczych – czytaj na gazeta prawna.pl

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2-3 maja 2011

 

Bądź na bieżąco z DZP