Paweł Suchocki

Tax Manager

vcard +48 22 557 86 70     pawel.suchocki@dzp.pl
  • Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem postępowań podatkowych.
  • Jest zaangażowany w świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z różnych branż, w tym farmaceutycznej, FMCG, finansowej, energetycznej, nieruchomościowej, motoryzacyjnej i ubezpieczeniowej.
  • Zajmuje się w szczególności obsługą postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w sprawach podatkowych). 
  • Brał udział w wielu projektach z zakresu kontroli i postępowań podatkowych, w tym sprawach wymiarowych, interpretacyjnych, celnych oraz w sprawach o stwierdzenie nadpłaty (zarówno na poziomie organów podatkowych jak i na etapie sądowym).
  • Posiada bogate doświadczenie w sporach dotyczących opodatkowania podatkami dochodowymi (CIT i PIT), podatkiem VAT oraz odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości spółek.
  • Był zaangażowany w projekty dotyczące niezgodności przepisów krajowych z regulacjami Unijnymi w ramach których formułowane były wnioski o skierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz skargi do Komisji Europejskiej.
  • Posiada doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych (realizując projekty dotyczące korekt finansowych związanych z dotacjami unijnymi).
  • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Praktyka


Specjalizacje


artykuły powiązane

Trybunał podważa automatyzm korekt

Publikacja | 31.08.2016

Beneficjenci, którzy nie zastosowali się do przepisów o zamówieniach pub., a wobec których prowadzona jest kontrola, powinni żądać zbadania i wykazania, jakie skutki ma ewentualne naruszenie prawa.

cały tekst

Prestiżowe wyróżnienie dla Praktyki Podatkowej DZP

Aktualność | 21.06.2016

20 czerwca Rzeczpospolita ogłosiła wyniki 10. Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego. Nasza sprawa, wyrok NSA dot. opodatkowania sportowców, została wyróżniona w kategorii "wyroki sądowe".

cały tekst

Podatkowa grupa kapitałowa po raz pierwszy kompleksowo opisana

Aktualność | 11.02.2015

Właśnie ukazała się publikacja przygotowana przez ekspertów Praktyki Podatkowej pt. "Podatkowa grupa kapitałowa". Autorami są eksperci naszej kancelarii.

cały tekst

Dotacje unijne. Jak uniknąć korekty

Publikacja | 14.05.2014

Utrata europejskiego wsparcia nie musi być nieuchronna

cały tekst

Jak można zdefiniować samochód

Publikacja | 24.10.2013

Organy celne i sądy administracyjne, określając auta osobowe dla potrzeb akcyzy, pomijają znaczenie części ustawowej definicji. Prowadzi to do nieuprawnionego rozszerzenia zakresu obciążenia tym podatkiem.

cały tekst

Podatnik może być reprezentowany przez kilka osób

Publikacja | 10.04.2013

W ocenie fiskusa uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa tylko przez jednego z umocowanych wywołuje skutek prawny wyłącznie wobec niego. Takie stanowisko nie znajduje jednak potwierdzenia w obowiązujących przepisach.

cały tekst

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w postępowaniu karnym skarbowym i jego wpływ na postępowanie przed sądami administracyjnymi

Publikacja | 09.09.2012

Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, uregulowana w art. 17 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – dalej k.k.s., pozwala sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego na osiągnięcie znaczących korzyści w postępowaniu karnym skarbowym.

cały tekst

Treść preambuły nie jest prawem

Publikacja | 05.09.2012

Dokonując wykładni przepisów wspólnotowych, sądy coraz częściej odwołują się do treści preambuł. Zabieg ten jest zasadniczo wskazany, gdyż może służyć uzupełnieniu bądź skorygowaniu wyniku językowej interpretacji prawa

cały tekst

Opcje walutowe to koszty firmy

Publikacja | 24.05.2012

Spółka z o.o. lub akcyjna bez przeszkód pomniejszy przychody o straty związane z korzystaniem z instrumentów finansowych. Takie samo prawo powinno więc także przysługiwać przedsiębiorcom opłacającym PIT

cały tekst

Kiedy strata w środkach trwałych stanowi koszt uzyskania przychodu?

Publikacja | 05.12.2011

Zakwalifikowanie likwidacji środka trwałego jako straty w świetle przepisu art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od osób prawnych (u.p.d.o.p.) musi wiązać się z fizycznym unicestwieniem tego środka trwałego – tak postanowił Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 14 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 123/10.

cały tekst

Sposób rozliczania faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania

Publikacja | 02.12.2011

W którym okresie rozliczeniowym powinna zostać rozliczona faktura korygująca, zwiększająca wartość obrotu, a co za tym idzie wielkość podatku należnego? – na powyższe pytanie odpowiedział Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) w wyroku z dnia 30 czerwca 2011 r. o sygn. III SA/Wa 30/11.

cały tekst

Sposób rozliczania faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania

Publikacja | 02.12.2011

W którym okresie rozliczeniowym powinna zostać rozliczona faktura korygująca, zwiększająca wartość obrotu, a co za tym idzie wielkość podatku należnego? – na powyższe pytanie odpowiedział Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) w wyroku z dnia 30 czerwca 2011 r. o sygn. III SA/Wa 30/11.

cały tekst

Jakie są zasady wydawania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

Publikacja | 26.10.2011

Przed wydaniem zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach organy ustalają, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych.

cały tekst

Korzystne orzeczenia sądowe w zakresie zwolnienia z akcyzy zniszczonych wyrobów akcyzowych

Publikacja | 16.09.2011

W przypadku zniszczenia wyrobów akcyzowych jako nienadających się do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, podatnik ma prawo zwolnić te wyroby od podatku akcyzowego i odzyskać akcyzę wcześniej zapłaconą od tych wyrobów.

cały tekst

Zwolnienie z akcyzy zniszczonych wyrobów akcyzowych - zmiany w rozporządzeniu

Publikacja | 15.09.2011

„Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe, które znajdując się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia i za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego zostały zniszczone: …” – takie brzmienie uzyska ust. 1 § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dniem 14 maja 2011r.

cały tekst

Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach w przypadku toczącego się postępowania podatkowego

Publikacja | 15.09.2011

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 15 lutego 2011 r. o sygn. I SA/Wa 1308/10 stwierdził, iż przepisy Ordynacji podatkowej są jednoznaczne i nie pozostawiają żadnych wątpliwości, iż organ wydając zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach bazuje na aktualnych informacjach i nie może upatrywać przesłanki do odmowy wydania zaświadczenia w przyszłych wynikach toczącego się dwuinstancyjnego postępowania.

cały tekst

Napłata w podatku akcyzowym ciągle niejasna

Publikacja | 14.09.2011

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 12 lutego 2009 r. (sprawa C-475/07) orzekł, iż polskie przepisy dotyczące akcyzy od energii elektrycznej były niezgodne z prawem Unii Europejskiej, gdyż w ich świetle za podatnika podatku akcyzowego uważany jest dystrybutor energii, a nie producent.

cały tekst

Jak spółka powinna rozliczyć czynsz płatny z góry

Publikacja | 05.09.2011

Podatnik będący osobą prawną wynajmuje powierzchnie handlowe. Aby zabezpieczyć swoje interesy, zobowiązał najemcę do zapłaty czynszu z góry za pierwsze miesiące obowiązywania umowy. Jest to swoista forma zaliczki, która chroni wynajmującego przed niespodziewanym odstąpieniem najemcy od umowy.

cały tekst

Wydatki na organizację konferencji nie stanowią kosztów uzyskania przychodu

Publikacja | 16.06.2011

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 15 grudnia 2010 r. (sygn. akt I SA/Gd 1106/10) zgodził się z organami podatkowymi, iż ze względu na reprezentacyjny charakter zorganizowanej konferencji, całość wydatków poniesionych przez podatnika na jej organizację - jako koszty noszące znamiona reprezentacji - nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

cały tekst

Kiedy podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania

Publikacja | 03.05.2011

Podatnik wystawił fakturę korygującą, a następnie wysłał ją do kontrahenta. Nie otrzymał potwierdzenia otrzymania jej przez nabywcę usługi. Czy istnieje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę wynikającą z dokonanej korekty faktury w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej?

cały tekst