Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zakład nieposiadający odrębnego bilansu finansowego jako przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT

10.03.2011

Niesamodzielny zakład nieposiadający odrębnego bilansu finansowego może być uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT (Wyrok WSA we Wrocławiu z 16 grudnia 2010 r., sygn. I SA/Wr 1297/10).

Mimo, że omawiany wyrok dotyczy stanu prawnego sprzed grudnia 2008 r., kiedy to ustawa o VAT obowiązywała jeszcze w następującym brzmieniu: "Przepisów ustawy nie stosuje się do: transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans" to ma on również wartość uniwersalną. WSA podkreślił bowiem, po raz kolejny, iż w sytuacji kiedy ustawodawca polski decyduje się na implementację do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektyw unijnych, wykładnia owych regulacji powinna być dokonywana w duchu zgodności z dyrektywą i z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE istniejącego w tym zakresie. Ówczesne brzmienie przepisu wynikało ze skorzystania przez polskiego ustawodawcę z możliwości jakie stwarzał art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy Rady (77/388/EWG), stanowiący m.in., że w przypadku przeniesienia całości lub części majątku przedsiębiorstwa, za wynagrodzeniem państwa członkowskie mogą przyjąć, iż nie nastąpiła dostawa towarów, zaś odbiorca będzie traktowany jak następca prawny przenoszącego. Jednakże, w uzasadnionych okolicznościach Państwa członkowskie mogły podjąć niezbędne kroki w celu niedopuszczenia do pogorszenia warunków konkurencji w przypadkach, gdy odbiorca nie podlegał w całości opodatkowaniu.

Źródło: www.taxfin.pl, 10 marca 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP