Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmiany w ustawie środowiskowej

14.12.2010

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Sejm RP 21 maja 2010 roku przyjmie ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („Ustawa nowelizująca”). Ustawa, opublikowana w Dzienniku Ustaw, z 5 lipca 2010 roku, weszła w życie 20 lipca 2010 roku. Zmiany, które wprowadziła ustawa nowelizująca i ich znaczenie dla realizacji projektów z funduszy europejskich, prezentujemy w poniższym artykule.

Realizacja przedsięwzięcia na podstawie milczącej zgody

Zmiany wprowadzone przez ustawę nowelizuj ącą nie ograniczyły się wyłącznie do przepisów dotyczących przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Objęły także Prawo budowlane. Jedna z takich zmian dotyczyła przepisu art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego, który wprowadzał konieczność uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji kwalifikowanych jako mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących znaczą- co negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę był uzależniony wyłącznie od „środowiskowej” kwalifikacji danego przedsięwzięcia, nieistotna natomiast była jego kwalifikacja „budowlana”. Oznaczało to, że jeżeli w myśl Prawa budowlanego dla danego przedsięwzięcia nie istniał obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę (np. wystarczałoby zgłoszenie budowy), konieczność taka powstała, gdy to przedsięwzięcie było jednocześnie kwalifikowane jako wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Źródło: UE - Fundusze Strukturalne, 11 (45)/2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP