Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Kiedy przysługuje zwrot opłaty skarbowej

11.10.2010

Anna Turska, konsultant w Domański Zakrzewski Palinka.

Podatniczka wniosła opłatę skarbową. Kiedy może się domagać jej zwrotu?

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję).

Pojawia się jednak pytanie, co w sytuacji, kiedy zaświadczenie lub pozwolenie, o które wnioskował podatnik nie zostało mu wydane. Zgodnie z art. 9 ustawy o opłacie skarbowej, opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej lub nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), o którego wydanie wnioskowano.

Warto pamiętać, że zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek osoby, która poniosła ją ubiegając się o dokonanie czynności (wydanie zezwolenia). Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano jej zapłaty. Szczegóły dokonania zwrotu opłaty skarbowej uregulowane są w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej z 28 września 2007 r. (Dz.U. nr 187, poz. 1330). Zgodnie z rozporządzeniem zwrot opłaty skarbowej następuje w gotówce lub na rachunek bankowy wnioskodawcy po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu.

Podstawa prawna

Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 11 października 2010

Bądź na bieżąco z DZP