Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Czy wypłata dywidendy w ratach skutkuje powstaniem przychodu

27.09.2010

Anna Turska, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Spółce podatnika wypłacane są dywidendy w ratach. Czy po stronie spółki powstaje dochód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

Pojawiały się interpretacje zarówno organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych stwierdzające, że gdy dywidenda wypłacana była w ratach lub jakiś czas po podjęciu uchwały, po stronie wypłacającej spółki powstaje przychód z tytułu otrzymania od wspólników nieodpłatnych świadczeń. Wartość nieodpłatnego świadczenia określana była jako wartość odsetek, które spółka musiałaby zapłacić, gdyby zamierzała pozyskać na rynku kapitał w wysokości zatrzymanej dywidendy (por. NSA w Warszawie w wyrokach z: 15 lutego 2006 r., sygn. akt I FSK 625/05, MoPod 2006, nr 3, s. 3 oraz z 6 lutego 2007 r., sygn. akt II FSK 1698/06, niepubl). Podobne wątpliwości nie powinny mieć miejsca w obecnym stanie prawnym.

Przed nowelizacją z 23 października 2008 r. kodeks spółek handlowych (k.s.h.) nie regulował dnia wypłaty dywidendy, a roszczenie wspólnika o wypłatę stawało się wymagalne po podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy. Obecne k.s.h. stanowi, iż dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników, a jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa – w dniu określonym przez zarząd. W związku z powyższym, roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne dopiero od dnia określonego przez uchwałę (zarząd). W rezultacie do tego dnia środki pieniężne przekazane na dywidendę nadal pozostają majątkiem spółki. Nie można twierdzić, iż ratalna wypłata dywidendy zgodnie z terminami ustalonymi w uchwale będzie stanowić dla spółki przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Podstawa prawna

Art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz.654 z późn. zm.).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 27 września 2010

Bądź na bieżąco z DZP