Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Rewolucja czy ewolucja?

26.09.2010

Autorzy:
Dr Aleksandra Auleytner

Pomoc regionalna na nowe inwestycje jest jednym z najczęściej stosowanych instrumentów wspierania rozwoju przedsiębiorstw ze środków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Warunki udzielania wsparcia w tym zakresie określone są obecnie w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11.10.2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych1, które – jako program pomocy publicznej – opiera się na Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. Uznaje ono niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)2 (dalej: „rozporzą- dzenie 800/2008”). Zgodnie z zapowiedziami, rozporządzenie MRR będzie zmienione.

Zmiany w programie pomocy regionalnej na nowe inwestycje w ramach RPO Rewolucja czy ewolucja? Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało projekt rozporzadzenia w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych3 (dalej: „projekt rozporzadzenia”), Obowiazek wydania nowych przepisów wynika z nowelizacji ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU z 2009 r. Nr 84, poz. 712–j.t) i powinien byc zrealizowany do 31.12.2011 r. w przypadku wszystkich programów pomocowych wydanych na podstawie tej ustawy przed 1.01.2009 r. Projekt rozporzadzenia zawiera zmiany o charakterze formalnym i uszczegóławiajacym, które w swej istocie nie wykraczaja poza warunki dopuszczalnosci pomocy okreslone przez Komisje Europejska. Charakter planowanych zmian nie jest zatem rewolucyjny. Czesc modyfikacji zaproponowanych w projekcie rozporzadzenia ma na celu wyeliminowanie niespójnosci miedzy obecnym brzmieniem przepisów rozporzadzenia MRR a warunkami wynikajacymi z regulacji unijnych (jak np. przepisy dotyczace sektorów działalnosci, której nie mozna wspierac według zasad pomocy regionalnej, czy wymogów dotyczacych momentu rozpoczecia inwestycji w przypadku duzych przedsiebiorców).

Źródło: UE - Fundusze Strukturalne, 9 (43)/2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP