Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Akceptacja faktur nie wymaga podpisu na oryginale i kopii

30.11.2011

Autorzy:
Jan Czerwiński

Takie rozstrzygnięcie zapadło w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. (sygn. akt I FSK 1053/10).

Stanowisko składu orzekającego w sprawie rozumienia przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług obowiązującego do 31 marca 2011 r., rozwiewa wątpliwości podatników w zakresie akceptacji faktur w systemie samofakturowania.

Istotą sporu była wykładnia § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b) ww. Rozporządzenia określającego, że umowa zawarta pomiędzy dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi, upoważniająca do wystawiania faktur w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy, powinna zawierać postanowienia, iż podatnik dokonujący nabycia towarów lub usług „będzie przedstawiał drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu, z tym, że termin przedstawienia do
akceptacji oryginału faktury ma być tak określony w umowie, aby było możliwe dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi”.

Organy podatkowe w szczególności stwierdziły, że wymóg przedstawiania oryginału i kopii do podpisu oznacza, iż podpis ten musi znaleźć się na każdej z zatwierdzanych faktur by doszło do ich akceptacji. Zaś przedstawione przez podatnika stanowisko, że wystarczające jest złożenie podpisu na zbiorczym zestawieniu zaakceptowanych faktur wystawionych przez nabywcę za dany okres rozliczeniowy uznane zostało za nieprawidłowe.

Rozstrzygając sprawę Sąd podzielił pogląd zaprezentowany przez podatnika i stwierdził, że wymóg akceptacji przez dostawcę towarów każdej z faktur wystawionych przez ich nabywcę spełnia złożenie podpisu na zbiorczym zestawieniu faktur za dany okres rozliczeniowy, w terminie umożliwiającym dokonanie terminowego rozliczenia podatku z tych faktur przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi.

Zdaniem Sądu tylko taka wykładnia § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 roku nie jest sprzeczna z brzmieniem art. 229 Dyrektywy Rady z dnia 28 listopada 2006 r. nr 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, który stanowi, że państwa członkowskie nie wymagają podpisywania faktur.

Źródło: www.taxfin.pl, 30 listopada 2011 

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP