Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Inwestycje budowlane w samorządach a waloryzacja wynagrodzenia wykonawców

23.01.2019

Autorzy:
Weronika Sawik
Kamil Pociecha

Specyfika inwestycji budowlanych powoduje, że ich realizacja wiąże się ze znacznym ryzykiem finansowym dla wszystkich stron procesu inwestycyjnego. W szczególności inwestycje infrastrukturalne, realizowane w długim okresie, narażone są na ryzyko zmian warunków rynkowych. W ostatnim czasie na rynku budowlanym można zaobserwować znaczną kumulację inwestycji z zakresu inżynierii lądowej, a także deficyt i gwałtowny wzrost cen materiałów i siły roboczej. Wobec takich zmian, wynagrodzenie ustalone w zawartej kilka czy kilkanaście miesięcy wcześniej umowie, nie gwarantuje wykonawcom rentowności inwestycji, a nawet zwrotu kosztów jej realizacji, co może łączyć się z zaangażowaniem zamawiających w występujące lawinowo spory sądowe w przedmiocie waloryzacji wynagrodzenia. Jak się przed nimi uchronić?

Zmiana umowy w drodze porozumienia stron – aneks do umowy

W przypadku braku odpowiednich klauzul adaptacyjnych, strony mają możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane w drodze porozumienia (aneksu). Zgodnie z zasadą swobody umów, strony mogą kształtować dowolnie treść powoływanych przez siebie stosunków umownych w granicach wyznaczonych przez ustawy, zasady współżycia społecznego i naturę danego stosunku. Należy jednak pamiętać, że w przypadku umów zawieranych przez podmioty publiczne lub dysponujące środkami publicznymi, w szczególności umowy zawierane w trybie zamówień publicznych, swoboda umów podlega dodatkowym ograniczeniom, wynikającym zwłaszcza z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej p.z.p.).

Pełna treść artykułu dostępna jest w załączonym pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP