Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Tomasz Zalasiński wygrywa sprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym

20.11.2019

20 listopada 2019 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok stwierdzający, że przepis ustawy o działalności leczniczej zobowiązujący podmioty tworzące samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, którymi są zazwyczaj jednostki samorządu terytorialnego, pokrycia straty netto stanowiącej ekonomiczny skutek wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących, a które wywołują skutki finansowe dla działania placówki medycznej, są niezgodne z Konstytucją RP.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis art. 59 ust. 2 w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, w zakresie, w jakim zobowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego, będącą podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia straty netto stanowiącej ekonomiczny skutek wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących, które wywołują obligatoryjne skutki finansowe dla działania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jest niezgodny z art. 167 ust. 4 w związku z art. 166 ust. 2, art. 68 ust. 2 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawcę reprezentowali Tomasz Zalasiński z naszej kancelarii oraz Marcin Wielgolaski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Czego dotyczył wniosek?

W ocenie wnioskodawcy kwestionowany przepis, w związku z innymi przepisami przywołanej ustawy, tworzy w sposób ukryty i niedookreślony mechanizm, przerzucający na samorząd regionalny obowiązek finansowania zadań z zakresu polityki zdrowotnej państwa, które powinny być prowadzone przez władze centralne. W szczególności przenosi na podmioty tworzące ciężar finansowania świadczeń zdrowotnych, do czego zobowiązany jest w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wnioskodawca kwestionował zgodność takiego rozwiązania z konstytucyjnymi zasadami określającymi zadania własne samorządu i zasady ich finansowania (art. 166 ust. 1 i 2 oraz 167 ust. 4 Konstytucji RP), obowiązkiem zapewnienia przez władze publiczne równego dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (art. 68 ust. 2 Konstytucji RP) oraz zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP.

Bądź na bieżąco z DZP