Nasi eksperci?

Marcin Matczak profesorem

Marcin Matczak profesorem

23.02.2021

Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o nadaniu tytułu profesora Partnerowi naszej kancelarii Marcinowi Matczakowi. Jest to wyraz uznania Rady Doskonałości Naukowej i szerokiego gremium akademickiego dla dorobku naukowego Marcina na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.

Marcin jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. „Kompetencja organu administracji publicznej. Analiza teoretyczno-prawna”. W 2011 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa”. W 2019 roku został profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem ponad pięćdziesięciu polskich i zagranicznych prac naukowych, w tym dwóch monografii. 

Marcin od wielu lat jest związany z kancelarią DZP, jest uznanym specjalistą w zakresie m.in. prawa konstytucyjnego, doradztwa regulacyjnego oraz autorem licznych wniosków o stwierdzenie niekonstytucyjności regulacji prawa gospodarczego budzących wątpliwości co do zgodności z Konstytucją i pełnomocnikiem w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Aktywnie angażuje się również w działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i obrony praworządności.

Marcinie, serdecznie gratulujemy!

Bądź na bieżąco z DZP