Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych

30.01.2019

Autorzy:

Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Zamówienia publiczne

24 stycznia 2019 r. został opublikowany i przekazany do konsultacji publicznych projekt nowej ustawy ‑ Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa ma zastąpić dotychczasową regulację z dniem 1 stycznia 2020 r. Projekt jest bardzo obszerny (prawie 700 artykułów), swoim zakresem obejmuje wszystkie rodzaje zamówień i częściowo wprowadza rozwiązania oraz instytucje dotychczas nieznane, np. postępowanie koncyliacyjne przed nową Izbą Koncyliacyjną działającą w ramach KIO. Z drugiej jednak strony identyfikujemy również przepisy, które nie zostały zmienione w stosunku do obowiązujących regulacji, a ich zmiana lub doprecyzowanie byłoby wskazane wykorzystując prace nad nową ustawą.   

Ze względu na istotne znaczenie projektowanej ustawy dla całego rynku zamówień publicznych, zespół zamówień publicznych DZP sugeruje zatem analizę przedstawionego projektu już na obecnym etapie.

Jakie przepisy z projektu ustawy Prawo zamówień publicznych są szczególnie istotne dla wykonawców?

  • Zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia;
  • Struktura udziału w postępowaniu: konsorcja, korzystanie z podmiotów trzecich i podwykonawstwo – doprecyzowanie przepisów czy jednak istotne zmiany wpływające na strategię udziału w postępowaniach o zamówienie publiczne;
  • Rozbudowana regulacja dot. umów o zamówienie publiczne, w tym blok przepisów zmierzających do przywrócenia równowagi kontraktowej między zamawiającym a wykonawcą (np. klauzule waloryzacyjne) oraz możliwości wprowadzenia zmian do umowy o zamówienie publiczne;
  • Stworzenie nowej Izby Koncyliacyjnej w KIO – rozwiązywanie sporów na etapie realizacji umowy dla umów o znacznej wartości w postępowaniu ugodowym;
  • Zmiany w zakresie funkcjonowania i dostępności systemu środków ochrony prawnej.

Inne zmiany przewidziane w projekcie ustawy o zamówieniach publicznych

  • Nowy sposób udzielania zamówień poniżej progów unijnych;
  • Złagodzenie obciążeń finansowych związanych z udziałem w postępowaniach o zamówienie publiczne i realizacją umów, w tym zmiany w zakresie wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  • Zamówienia in-house – brak postulowanego doprecyzowania przepisów;
  • Zamówienia sektorowe i zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa;
  • Zmiany proceduralne mające wpływ na strategię wykonawców dot. udziału w postępowaniach o zamówienie publiczne i sposób pracy działów ofertowania.

 

Bądź na bieżąco z DZP