Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

18.02.2021

Autorzy:

Marta Balcerowska
Maria Kanak
Dr Jarosław Łukawski
Szymon Studziński

Praktyka:

Zespół Prawa Konkurencji

Specjalizacje:

Prawo konkurencji

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - implementacja dyrektywy ECN+

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów („Projekt”), której celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego Dyrektywy ECN+. Obok przepisów wdrażających tę dyrektywę, Projekt zawiera również dodatkowe zmiany, które w istotny sposób mogą wpływać na sytuację prawną przedsiębiorców. Przedstawiamy najważniejsze rozwiązania zawarte w Projekcie.

Rozwiązania prawne w projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Rozszerzenie odpowiedzialności na przedsiębiorców wywierających „decydujący wpływ”

 • Prezes UOKiK będzie mógł prowadzić postępowanie oraz nałożyć karę pieniężną nie tylko wobec strony antykonkurencyjnego porozumienia czy podmiotu nadużywającego pozycji dominującej, ale także wobec przedsiębiorców mających „decydujący wpływ” na podmioty dopuszczające się naruszenia.
 • Prezes UOKiK ma uzyskać kompetencje do nakładania kar pieniężnych również na „osoby zarządzające”
  przedsiębiorcy wywierającego „decydujący wpływ” na naruszyciela.

Zaostrzenie kar nakładanych na „związki przedsiębiorców”

 • W przypadku zawarcia przez związek przedsiębiorców porozumienia ograniczającego konkurencję związanego z działalnością jego członków, Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na ten związek karę w wysokości do 10% sumy całkowitej obrotu każdego z członków prowadzącego działalność na rynku, którego dotyczy naruszenie.
 • W przypadku niewypłacalności, związek będzie zobowiązany do wzywania swoich członków do wniesienia wkładów na pokrycie kary. Jeśli wkłady nie pokryją całej kwoty kary, Prezes UOKiK będzie mógł żądać uiszczenia kary pieniężnej od każdego z przedsiębiorców, którego przedstawiciele wchodzili w skład organów decyzyjnych związku, a ich odpowiedzialność za zapłatę kary ma być solidarna.

Możliwość żądania informacji i dokumentów od osób fizycznych

Prezes UOKiK będzie mógł kierować wezwania do przekazania informacji lub dokumentów nie tylko do przedsiębiorcy, ale także do osób fizycznych – obecnych i byłych pracowników przedsiębiorcy, członków jego organów, świadków oraz sygnalistów. Nieprzekazanie żądanych informacji lub dokumentów będzie zagrożone karą pieniężną.

Wydłużenie terminu przedawnienia ścigania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję

Każda czynność dochodzeniowa podjęta przez Prezesa UOKiK w sprawie danej praktyki ma przerywać bieg terminu przedawnienia możliwości postawienia zarzutu naruszenia prawa konkurencji. Po podjęciu takiej czynności, termin przedawnienia będzie biegł na nowo (od początku). Projekt nie precyzuje jednak czym jest „czynność dochodzeniowa”.

Nowe kary pieniężne i nowa wysokość kar za zaniechanie lub opóźnienie udzielenia informacji

 • w wysokości do 3% obrotu przedsiębiorcy m.in. za nieudzielenie informacji, nieprzekazanie dokumentów, utrudnianie przeprowadzenia kontroli/przeszukania, niestawiennictwo na rozprawie, niewykonanie decyzji zobowiązującej do podjęcia określonych działań celem zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków.
 • w wysokości do 5% średniego dziennego obrotu przedsiębiorcy za każdy dzień opóźnienia m.in. w przekazaniu informacji lub dokumentów, umożliwieniu przeprowadzenia kontroli/przeszukania, czy wykonaniu decyzji.

Wprowadzenie zasady ochrony korespondencji z prawnikiem – Legal Professional Privilege (LPP)

Pozyskane w trakcie kontroli/przeszukania dokumenty zawierające komunikację z zewnętrznym prawnikiem (adwokatem, radcą prawnym) będą pozostawiane w miejscu przeszukania, jeżeli przeszukiwany złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie, a dokument dotyczy spraw objętych przeszukaniem. Nowe przepisy nie dotyczą korespondencji z wewnętrznym prawnikiem organizacji ani dokumentów dotyczących innych kwestii niż będące przedmiotem prowadzonej kontroli/przeszukania.

Podwyższenie standardów programu łagodzenia kar – leniency

Projekt wprowadza bardziej rygorystyczne wymogi dla wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie zakazów zawierania porozumień ograniczających konkurencję oraz doprecyzowuje zakres współpracy z Prezesem UOKiK.

Doradztwo prawne kancelarii DZP w zakresie zmian wynikających z nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Mając na względzie szeroki zakres projektowanych zmian proponujemy:

 • Identyfikację obszarów działania organizacji, które znajdują się w obszarze potencjalnego zainteresowania UOKiK;
 • Weryfikację sposobu działania organizacji w kontekście ewentualnych ryzyk antymonopolowych;
 • Audyt wybranych obszarów działania firmy, zawartych umów oraz relacji z kontrahentami;
 • Weryfikację stosowanych polityk cenowych, w tym rabatowych;
 • Opracowanie lub weryfikację istniejących procedur wewnętrznych, w tym w zakresie standardów komunikacji, udziału w organizacjach branżowych, czy działania na wypadek kontroli lub przeszukania UOKiK;
 • Warsztaty dotyczące prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych nowelizacją.

Bądź na bieżąco z DZP